ระเบียบด้านงบประมาณ

ระเบียบ กฏหมาย วิธีปฏิบัติ

 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 โหลดเอกสาร
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โหลดเอกสาร
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 โหลดเอกสาร
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 โหลดเอกสาร
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 โหลดเอกสาร
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2-3-4 โหลดเอกสาร
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2525 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2-3-4โหลดเอกสาร
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2552 โหลดเอกสาร
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 โหลดเอกสาร
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554และหลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 โหลดเอกสาร
 • ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โหลดเอกสาร
 • วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โหลดเอกสาร