ต้นทุนผลผลิต

ต้นทุนผลผลิต

การบริหารจัดการด้านงบประมาณ ในปัจจุบันใช้หลักการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance – Based Management: SPBB) ที่ใช้ผลการดําเนินงาน (Performance) เป็นจุดเน้นในการจัดสรร การควบคุม การตรวจสอบ การพัฒนาประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ต้นทุนผลผลิต ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนหน่วยงานจึงมีความสําคัญ ในการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพดังกล่าว

  • CGD_Costing คู่มือ / สำหรับโปรแกรม CGD_Costing กรุณาติดต่อฝ่ายแผนงานฯ
  • แบบฟอร์มการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปี 2555 โหลดเอกสาร
  • หน้าเวปต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน Link