หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วางแผนเพื่อใช้งบประมาณของสำนักชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานจังหวัด และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา โดยให้สอดคล้องกับแผนงานซ่อมแซม งานปรับปรุงและงานก่อสร้างของโครงการชลประทานจังหวัด และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

ดำเนินงานเเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินงบประมาณ ให้เหมาะสม

ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี และควบคุมการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้

ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณในเขตสำนักชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานจังหวัด และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

จัดทำรายงานเกี่ยวกับการเงินเสนอสำนักชลประทานหรือสำนักเจ้าสังกัด

ประเมินผลราคางานในด้านอัตราราคางาน (Unit Cost)

ควบคุมฐานะการเงินของสำนักชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานจังหวัด และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

เก็บข้อมูล สถิติ แผนงานและงบประมาณประจำปีของสำนักชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานจังหวัด และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โดยการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน

ให้คำแนะนำทางวิชาการและเทคโนโลยีในหน่วยงานและโครงการในสำนักชลประทานที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย