ประมาณการ

 

 


สี่เหลี่ยมมน:  งานปรับปรุงระบบชลประทานปี 2555

สี่เหลี่ยมมน:  งานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทานปี 2555

ที่ วันที่ รายการ วงเงิน (บาท) โครงการ ดาว์นโหลด
งานซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554
1 31 ต.ค. 54 ซ่อมแซมถนนท้าย Spilway อ่างเก็บน้ำแม่ธิ 1,500,000 โครงการชลประทานลำพูน
1 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมคลองระบายน้ำท่าเดื่อ กม.1+300 1,000,000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
2 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 22 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.6+060 800,000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
3 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 22 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) 5 แห่ง 1,200,000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
4 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 23 ซ้าย กม.20+300 1,200,000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
5 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสายซอย 21 ซ้าย กม.6+330 700,000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
6 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสายซอย 21 ซ้าย กม.7+100 600,000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
7 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสายซอย 21 ซ้าย กม.7+775 500,000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
8 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสายซอย 21 ว้าย กม.4+300 500,000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
9 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสายซอย 21 ซ้าย กม.6+800 500,000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
10 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมพนังป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำน้ำขาน 1,100,000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
11 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น 1,500,000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
12 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมคันดินด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำสันหนอง 2,000,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
13 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำแม่กลางฝั่งขวา 2,000,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
14 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ำปิงฝั่งขวาบ้านท่าลุก 2,000,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
15 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมประตูระบายน้ำและคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ข้อน 800,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
16 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมฝายวังจั่น 4,500,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
17 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมฝายเบอร์ 1 อ่างเก็บน้ำแม่ออน 500,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
18 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมฝายแม่ขานอมลอง 3,500,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
19 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมฝายแม่ข่าพร้อมระบบส่งน้ำ 1,500,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
20 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมฝายแม่ปานพร้อมระบบส่งน้ำ 1,500,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
21 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำฝาง 2,000,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
22 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำห้วยเมืองงาม ฝายน้ำงามลูกที่2 2,000,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
23 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำแม่สาว 3,000,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
24 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งฝั่งขวาลำน้ำปิงบ้านวังปาน 2,680,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
25 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมระบบคลองชักน้ำแม่สาวตอนบน 850,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
26 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมระบบคลองส่งน้ำ ฝายลูกที่ 9 อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง 800,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
27 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายแม่สาว 1,500,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
28 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวากองกาน 1,000,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
29 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายแม่เทย 1,500,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
30 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายแม่มะลอ 1,000,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
31 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายเชียงดาว 400,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
32 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายแม่ฮ่างขวา 650,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
33 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมลำเหมืองนางแลและอาคารประกอบป้องกันตลิ่ง 2,000,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
34 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมสะพานน้ำเหมืองเบอร์ 3 อ่างเก็บน้ำแม่ออน 1,250,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
35 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนนข้ามลำน้ำแม่หาด 800,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
36 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนนอ่างเก็บน้ำแม่ประจุ๋ม 1,200,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
37 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมอาคารประกอบฝายห้วยกาวิละ 800,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
38 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมอาคารประกอบพร้อมระบบคลองส่งน้ำ ฝายสันลิ้นไม้ 900,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
39 18 ต.ค. 54 ซ่อมแซมอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยช้างสี 800,000 โครงการชลประทานเชียงใหม่
40 14  ต.ค.  54

ซ่อมแซมคันดินคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก 9 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2

680,000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด
41 14  ต.ค.  54

ซ่อมแซมตลิ่งฝั่งซ้าย ปตร. ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก

2,858,000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด
42 14  ต.ค.  54

ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งท้าย ปตร.ทราย

3,672,000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด
43 14  ต.ค.  54

ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองซอย 5 ขวา แม่แฝก

781,000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด
44 14  ต.ค.  54

ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก กม.28+650

475,000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด
45 14  ต.ค.  54 ซ่อมแซมระบบผันน้ำฝายแม่ลอบ 4,980,000 โครงการชลประทานลำพูน
46 14  ต.ค.  54 ซ่อมแซมดาดคลองกอนกรีตฝายป่าขุย 50,000 โครงการชลประทานลำพูน
47 14  ต.ค.  54 ซ่อมแซม Spilway อ่างเก็บน้ำแม่แพม 300,000 โครงการชลประทานลำพูน
48 14  ต.ค.  54 ซ่อมแซมท้ายฝายดอยพันวา 500,000 โครงการชลประทานลำพูน
49 14  ต.ค.  54 ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำปิงฝั่งซ้ายชลขันธ์พินิจ 5,000,000 โครงการชลประทานลำพูน
50 14  ต.ค.  54 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายเหมืองดั้ง 300,000 โครงการชลประทานลำพูน
51 14  ต.ค.  54 ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำฝายเหมืองดั้ง 300,000 โครงการชลประทานลำพูน
52 14  ต.ค.  54 ซ่อมแซมลาดตลิ่งท้ายฝายเหมืองดั้ง 2,500,000 โครงการชลประทานลำพูน
53 14  ต.ค.  54 ซ่อมแซมฝายยางโครงการฝายหนองสลีก 3,000,000 โครงการชลประทานลำพูน