หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา  มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนตรวจสอบวิเคราะห์ควบคุมและดำเนินการด้านการเจาะสำรวจดิน ฐานรากรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานและให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมปถพีกลศาสตร์ดินฐานรากและแหล่ง วัสดุก่อสร้างรวมทั้งกรวดและทรายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการก่อสร้างโดยใช้หลักวิชาการด้านปฐพีกลศาสตร์และวิศวกรรม ธรณีเทคนิคพิจารณาติดตั้งเครื่องมือและมาตรอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมของดินภายใต้การกระทำของแรงในรูปแบบต่างๆ ของเขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อนทดน้ำ ฝายน้ำล้นอาคารประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำคันคลอง สะพาน คันทางถนน ท่อลอด ฯลฯ ที่อยู่ในแผนงานศึกษาความเหมาะสมงานวางโครงการและงานออกแบบรายละเอียดทั้งประเภทงานที่ดำเนินการเองและ ประเภทงานจ้างเหมาในเขตพื้นที่สำนักชลประทานตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย