สารสนเทศชลประทาน

สารสนเทศภายในต้นทุนผลผลิต

          หน้าที่และความรับผิดชอบ

ฝ่ายพิจารณาโครงการ 

น้าที่และความรับผิดชอบวางแผนและศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำพิจารณาและจัดทำรายงานเบื้องต้น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำด้านวิศวกรรมทั้งโครงการขนาดเล็กขนาดกลางโครงการพิเศษโครงการพระราชดำริงานปรับปรุง โครงการโดยพิจารณาความเหมาะสมของโครงการทางด้านวิชาการจากสภาพภูมิประเทศเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงประกอบด้วยการศึกษาสภาพภูมิประเทศสภาพธรณีวิทยาสภาพลุ่มน้ำสภาพการเพาะปลูกและสภาพ อุทกวิทยาจัดทำรายงานวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางโครงการพิเศษโครงการพระราชดำริใน พื้นที่ลุ่มน้ำที่ไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกำหนดขอบเขตควบคุมดูแลงานด้านวิชาการของที่ปรึกษาในการศึกษาโครง การวางแผนและศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำโดยอาศัยสถิติต่างๆและข้อมูลอุทกวิทยาประกอบการวางแผนสรุปรายงานผลความ ก้าวหน้าของโครงการต่างๆรวมทั้งชี้แจงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจัดทำแผนการฝึกอบรมด้านวิชาการของการพิจารณา วางโครงการและการพัฒนาลุ่มน้ำเพื่อพัฒนาบุคลากรตลอดจนให้คำแนะนำทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่เจ้าหน้า ที่ในหน่วยงานและโครงการต่างๆ ในเขตพื้นที่ของสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

          ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าพื้นที่พิจารณาโครงการเพื่อจัดหาน้ำสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

4261

เข้าพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ พื้นที่อมก๋อย คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

4261

ร่วมประชุมการก่อสร้างสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์ คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

4261

ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 /2562 คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

4261

ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 2 ครั้งที่ 1/2561คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

4261

 

          บุคลากรในหน่วยงาน

หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ

yon53
นายจิรชัย พัฒนพงศา

วิศวกรชลประทานชำนาญการ

boss05
นางสาวทิพยกาญจน์ บุญชุ่ม

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

boss05
นายปินะพล สงวนศรี

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

boss05
นายหัสดินทร์ พูลทาจักร

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

boss05
นางสาวมลิวัลย์ ธรรมนันท์

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 

boss05
นายวุฒินันท์ วรวิชัยยันต์

พนักงานทั่วไป

 

boss05
ว่าที่ รต.หญิง ภวันรัตน์ โชคศิริธนวัฒน์

พนักงานทั่วไป

boss05
นางสาวเกษณี สายเพียร

พนักงานทั่วไป

boss05
นางธิดารัตน์ อุตใหม่

พนักงานทั่วไป