Website Builder fto websitetemplates.org Website Design

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่วนวิศวกรรม

สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่พร้อมองคมนตรี..

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 องคมตรีพร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สถานีพัฒนาการเกษตร ที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน ตำบลป่าไหน่

สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร..

8/4/2559 -โครงการออกแบบทางแยกต่างระดับและทางลอดต่างระดับบนถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง - หางดง..

2/4/2559 -เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 61 พรรษา..

30/3/2559 -ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่มอบน้ำดื่มให้กับจังหวัดเชียงใหม่..

12/3/2559 -โครงการ Training and Workshop on Design of Small-Scaled Dam and Water Control Structures

7/3/2559 -การจัดทำแผนแม่บทงานพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโรงเรียน ตชด.ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1

15/2/2559 -การประชุมหารือเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ..

25/1/2559 -เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทาน สร้างฝายทดน้ำบ้านใหม่สันคะยอมพร้อมระบบท่อส่งน้ำและถังเก็บน้ำ..

23/12/2558 -สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 2/2558..

21/12/2558 -การจัดทำแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวงระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)..

14/12/2558 -ศึกษางานบริเวณจุดดำเนินการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา..

4/8/2558 -ศึกษาดูงานอาคารดักตะกอน เพื่อป้องกันอุทกภัยและดินโคลนถล่ม..

 


ข้อเสนอการใช้ข้อมูลที่ Download

ไฟล์เอกสารใดๆที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ท่านสามารถเปิดอ่าน และบันทึกในเครื่องได้ ในบางกรณีทีท่านต้องการไฟล์ที่เป็นแบบฟอร์มที่ไม่ใช้ pdf สามารถติดต่อขอไฟล์ต้นฉบับได้ที่ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาฯ สำนักชลประทานที่ 1 ในฝ่ายที่รับผิดชอบ

คำแนะนำการอ่านเอกสารบนเว็บไซต์

ติดตั้งโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf บนเว็บไซต์ Adobe Reader X
เนื่องจากข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นไฟล์ pdf ในการเปิดดูข้อมูล แนะนำให้โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf บนเว็บติดตั้งในเครื่องก่อนเพื่อสะดวกของท่าน