หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ฝ่ายออกแบบ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านออกแบบงานต่างๆภายในเขตสำนักชลประทาน โดยการออกแบบเพื่อพิจารณาจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ การออกแบบเพื่อการก่อสร้างขนาดเล็ก ขนาดกลางโครงการพิเศษโครงการพระราชดำริและงานปรับปรุงโครงการรวมทั้งการออกแบบเพื่อก่อสร้างการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย การป้องกันตลิ่งการขุดสระเก็บน้ำการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิศวกรรมประกอบการจัดทำเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา ก่อสร้างและจ้างสำรวจ-ออกแบบ บริหารสัญญาจ้างสำรวจ-ออกแบบ เร่งรัดงานคำนวณออกแบบของบริษัทที่ปรึกษาให้เสร็จทันตามแผนงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานออกแบบของบริษัทที่ปรึกษา โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนตรวจสอบและคำนวณปริมาณงานและราคางานที่จะก่อสร้างรวมทั้งเก็บแบบและพิมพ์แบบตลอดจนให้คำแนะนำทางด้านวิชาการและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง โดยเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข (Specification) ในการก่อสร้างหรือจัดหาเพื่อจัดทำเป็นเอกสารประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างต่าง ๆ ของสำนักงานชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย