หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ฝ่ายตรวจสอบวัสดุด้านวิศวกรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ กำหนดเทคนิคและวิธีการทดลองคอนกรีตและวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานหหลักวิศวกรรมและมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติความปลอดภัยของอาคารชลประทานต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหาในการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย