นายนิธิ  วรมงคล
 
วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
 
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
 
ผผง.ชป.1
 
     
     
     
   
   
           
   
นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง
 
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 
ผง.ชป.1
 
           
   
นายวชิรวิทย์  กันกา
 
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
 
หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ
 
คพ.ชป.1
 
           
   
นายก่อพงศ์ เจษฏาพันธ์
 
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
 
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
 
ตป.ชป.1
 
           
   
นายราชรัฐ สัตถาผล
 
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
 
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
 
ยศ.ชป.1