5. ฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว   [ 5 ก.ค. 61 ] 
 
 
4. ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
     บรมนาภบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     [ 18 มิ.ย. 61 ]  
 
 
3. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี     [ 27 ก.พ. 61 ] 
 
 
2. คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน   [ 27 ก.พ. 61 ] 
 
 
1. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร  [ 14 ก.พ. 61 ]