1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนยุทธศาตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของสำนัก ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม รวมทั้งภารกิจหลักของสำนัก
     2) ศึกษา วิเคาระห์ ตรวจสอบ กลั่นกรองการวางแผนและงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง(MTEF) งานปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการป้องกันและบนนเทาภัยอันเกิดจากน้ำ และโครงการอื่นตามพื้นที่ลุ่มน้ำที่กรมมอบหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล  และมีความพร้อมในการนำไปสู่การปฏิบัติ
     3) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ตรวจสอบ กลั่นกรองแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงานปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ และโครงการอื่นตามพื้นที่ลุ่มน้ำที่กรมมอบหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล แผน MTEF และมีความพร้อมในการนำไปสู่การปฏิบัติ
     4)  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ตรวจสอบ กลั่นกรองแผนงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และแผนงานเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับยุ?ธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และวัตถุประสงค์ของแหล่งเงินทุนอื่น ๆ
     5)  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อน ระหว่าง หลังการก่อสร้างงานชลประทานให้สอดคล้องกับแผนยุมธศาสตร์การมีส่วนร่วมของกรม และความต้องการตามลักษณะงานและบริบทของแต่ละพื้นที่ 
     6)  ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบปัญหาข้อมูลความต้องการ ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของผู็รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกำหนดแนวทาง การตอบสนองและการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและทันตามระยะเวลาที่กำหนด
     7) ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง แผนงานและงบประมาณเพื่อจัดสรร ปรับ โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปีให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ตามกฎหมายและระเบียบวิธีการด้านงบประมาณ
     8) ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อจัดทำรายงานการติดตามประเมินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกำหนดเวลา เป็นปัจจุบัน
     9) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและปรับปรุงระบบงานตามแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่เพื่อระบบงานมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล คุ้มค่า เสริมสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ
     10) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาหรือออกแบบระบบฐานข้อมูลแผนงาน โครงการ งบประมาณและผลงานของสำนัก เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันใช้ประกอบการตัดสินใจ และการจัดทำรายงานต่าง ๆ
     11) ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะงานด้านแผนงานและงบประมาณ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เพื่อให้งานบรรลุตามวตถุประสงค์
     12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจของสำนักชลประทาน กรมชลประทาน หรือภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 
    .................................................................................................................................................................  
       
     
         1) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานปรับปรุงระบบชลประทาน งานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับแผนงานและงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) แผนงานและกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อเสนอของบประมาณ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรกรอบวงเงินให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทาน  
         2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุมัติเงินชดเชย ค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่าK) การขอรับโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม งานปรับปรุงระบบ ชลประทาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อใช้ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ  
         3) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  
    .................................................................................................................................................................  
       
     
         1) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และขออนุมัติจัดสรร ปรับ โอน เปลี่ยนแปลง แผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ และโครงการอื่นตามพื้นที่ลุ่มน้ำที่กรมชลประทานมอบหมาย ให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาตามกฎหมายและระเบียบวิธีการ ด้านงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด  
          2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุมัติเงินชดเชย ค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่าK) การขอรับโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำและโครงการอื่นๆ ตามพื้นที่ลุ่มน้ำที่กรมชลประทานมอบหมายให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแนวทาง ปฏิบัติ เพื่อใช้ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ  
         3) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  
    .................................................................................................................................................................  
       
     
          1) ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล การปฏิบัติงานในภาคสนาม ระยะก่อนดำเนินการ ระยะระหว่างดำเนินการ และระยะหลังดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ และโครงการอื่นๆตามพื้นที่ลุ่มน้ำที่กรมชลประทานมอบหมาย ตามรายการงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบอื่นๆ โดยจัดทำสรุปรายงานพร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อช่วยเร่งรัดการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานนำข้อบกพร่อง ปัญหา อุปสรรคมาใช้ในการดำเนินงานต่อไปคับบัญชามอบหมาย  
          2) รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและงบประมาณ เช่น รายงานต่างๆ ที่กรมชลประทาน และหน่วยงานต่างๆ กำหนดให้จัดทำส่ง รายงานประจำปีของสำนักงานชลประทาน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป  
          3) ติดตาม ดำเนินการ บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวของด้านแผนงานและงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชานแดน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ และโครงการอื่นๆ ตามพื้นที่ลุ่มน้ำที่กรมชลประทานมอบหมาย ใน Website ที่มีการกำหนดให้บันทึก เช่น รายงานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(ระบบ online) ของกองแผนงาน รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ใน Website ของสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลติดตามการดำเนินงาน  
          4) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  
    .................................................................................................................................................................  
       
     
          1) ศึกษา วิเคราะห์ องค์กร เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การดำเนินงานของสำนักงานชลประทาน โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานของสำนักงานชลประทาน เช่น การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การจัดการองค์ความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยง (RM) การควบคุมภายใน และการคำนวณต้นทุนผลผลิต เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมาย  
          2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวมข้อมูลความต้องการ ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากช่องทางต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางในการตอบสนอง หรือจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และทันตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมจัดทำเป็นฐานข้อมูลไว้ใช้ในการสืบค้นหรือวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการบริการหรือตัดสินใจของผู้บริหารและจัดทำรายงานต่างๆ  
          3) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด