ฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว   [ 5 ก.ค. 61 ] 
ขอความอนุเคราะปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
  มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
[ 18 มิ.ย. 61 ]
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี     [ 27 ก.พ. 61 ]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  อัตราราคางานต่อหน่วย
ธันวาคม 2561 [ 22 ม.ค. 62 ]
มกราคม 2561 [ 27 ก.พ. 61 ]
  โครงการพระราชดำริ
ขอข้อมูลความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังไม่ได้ดำเนินการ [ 14 พ.ค. 62 ]
ข้อมูลโครงการพระราชดำริ ในเขต สชป.1 [ 30 เม.ย. 62 ]
คู่มือการกำหนดรูปแบบฯ ฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ [ 30 เม.ย. 62 ]
  สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายและผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ.
15 สิงหาคม 2562 [ 16 ส.ค. 62 ]
6 สิงหาคม 2562 [ 7 ส.ค. 62 ]
23 กรกฎาคม 2562 [ 23 ก.ค. 62 ]
16 กรกฎาคม 2562 [ 18 ก.ค. 62 ]
9 กรกฎาคม 2562 [ 10 ก.ค. 62 ]
  ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดและรายละเอียดของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 [ 30 เม.ย. 62 ]
 
  ข้อร้องเรียน
การจัดการข้อร้องเรียน 2562 [ 30 เม.ย. 62 ]
การดำเนินการตอบข้อร้องเรียน ที่ยุติเรื่องแล้ว [ 30 เม.ย. 62 ]
 
  การจัดการความรู้
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM 2562 [ 30 เม.ย. 62 ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือ 2562 [ 30 เม.ย. 62 ]
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สชป.1 2562 [ 30 เม.ย. 62 ]
ความคืบหน้าการจัดทำคู่มือ KM ปี 62 [ 30 เม.ย. 62 ]

 

 
 
 
 
นายนิธิ  วรมงคล
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
สำนักงานชลประทานที่ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561