นายณัฐวุฒิ  นากสุก
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
สำนักงานชลประทานที่ 1
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
ฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว   [ 5 ก.ค. 61 ] 
ขอความอนุเคราะปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาท
       สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
[ 18 มิ.ย. 61 ]
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี     [ 27 ก.พ. 61 ]
คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน   [ 27 ก.พ. 61 ] 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
 
อัตราราคางานต่อหน่วย มกราคม 2561 [ 27 ก.พ. 61 ]