.." 1460 ชลประทาน บริการประชาชน " ..

นายณัฐวุฒิ นากสุก

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

 

:: คุณเยี่ยมชมเป็นคนที่ ::

                    เริ่มให้บริการ
         เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549

  วิสัยทัศน์  
  " กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"  
     
  พันธกิจ 
 
  1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล  
  2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม  
  3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม  
  4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ  
     
  ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ (Basin-based Approach)  
  2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ  
  3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ  
  4. การเสริมอำนาจประชาชนในระดับพื้นที่ (Empowering) การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
      ในงานบริหารจัดการน้ำชลประทาน (Netwoking Collaboration Participation)  
  5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)
   
 ค่านิยม
  WATER for all 
 
  Work Smart      :   เก่งงาน เก่งคิด
 
  Accountability   :   รับผิดชอบงาน  
  Teamwork & Networking    :   ร่วมมือ ร่วมประสาน   
 
  Expertise    :   เชี่ยวชาญงานที่ทำ  
  Responsiveness   :   นำประโยชน์สู่ประชาชน
 
 
 
  Work Smart      :   เก่งงาน เก่งคิด
 
                     หมายถึง ใช้ความรอบรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนงานอย่างสม่ำเสมอ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างทันการณ์  
  Accountability    :  รับผิดชอบงาน
 
                     หมายถึง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรับการตรวจสอบ และรับฟังข้อสเนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง  
  Teamwork  & Networking : ร่วมมือ ร่วมประสาน
 
                     หมายถึง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างเครือข่ายในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เพื่อประโยชน์ในงาน   
  Expertise : เชี่ยวชาญงานที่ทำ 
 
                     หมายถึง ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ  
  Responsiveness : นำประโยชน์สู่ประชาชน 
   
                      หมายถึง เต็มใจช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แก้ปัญหา พร้อมให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม    
     
  วัฒนธรรมกรมชลประทาน  
             เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ  ทำงานมีมาตรฐาน  บูรณาการเพื่อประชาชน    
   
             กรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ  ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติงานด้วยระบบงานมาตรฐานอันทันสมัย ใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง

 

 

ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 1
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5326-2392 โทรสาร 0-5326-0977
ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้ดูแลระบบ : นางสาวอรทัย ไชยรัตน์ contact us : orathai_cr@hotmail.com
Copyright @ 2004 Regional Irrigation Office 1 Thebest view at 800 x 600 pixel