ดู ชป.29 ชป.กาญจนบุรี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
     

รายละเอียดอาคารชลประทานประเภทอ่างฯ/เขื่อน/ฝาย/โรงสูบน้ำ
สำนักชลประทานที่ 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่
ชื่ออาคาร
ที่ตั้ง
พิกัด UTM
ระวางที่
ลุ่มน้ำหลัก
ลุ่มน้ำรอง
ปริมาณน้ำ
พื้นที่
ระยะเวลาก่อสร้าง
หมายเหตุ
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เก็บกัก
ชลประทาน
เริ่ม
เสร็จ
(7หลัก)
(6หลัก)
(ล้าน ลบ.ม)
(ไร่)
โครงการชลประทานกาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 อ่างเก็บน้ำห้วยกระทะแตก กระทะทอง ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 1551000 512900 4837 III แม่กลอง แควน้อยตอนล่าง 1.278 1,300 2528 2528  
2 อ่างเก็บน้ำเขาพุช้างหมอบ 3/เขาแหลม สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 1634000 531600 4838 I แม่กลอง ลำตะเพิน 0.650 1,160 2536 2536  
3 อ่างเก็บน้ำห้วยพุช้างหมอบ 2/ห้วยแม่ระวัง สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 1632600 532800 4838 I แม่กลอง ลำตะเพิน 1.146 1,380 2536 2536  
4 อ่างเก็บน้ำห้วยหวาย 3/เขาแหลม สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 1635200 531700 4838 I แม่กลอง ลำตะเพิน 0.335 416 2536 2536  
5 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ระวัง 3/ป่าคู้ สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 1637300 530800 4838 I แม่กลอง ลำตะเพิน 1.070 3,080 2536 2537  
6 ฝายทดน้ำบ้านลานกร่าง บ้านลานกร่าง หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 1553800 572000 4837 III แม่กลอง แควใหญ่-ตะเพิน  -   -  2548 2549  
7 ฝายทดน้ำบ้านทุ่งโป่ง 8/วังแย้ง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 1521600 548000 4838 II แม่กลอง แควใหญ่  -  1,560 2549 2550  
8 ฝายทดน้ำหนองไม้เอื้อย 2 2 /หนองไม้เอื้อย หนองหปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 1609100 550000 4838 II แม่กลอง แควใหญ่  -  700 2550 2550  
9 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลท่าเสา (ปรับปรุงสระเก็บน้ำพุพง) บ้านพุพง ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 1511100 571700 4837 III แม่กลอง แควน้อย  -   -  2552 2552  
10 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านหนองแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองแดง หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 1553300 575000 4837 II แม่กลอง แควใหญ่-ตะเพิน  -   -  2552 2552  
11 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน (ระบบกระจายน้ำฝายทดน้ำบ้านลานกร่าง) บ้านลานกร่าง หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 1553800 572000 4837 II แม่กลอง แควใหญ่-ตะเพิน  -   -  2552 2553  
12 อ่างเก็บน้ำวังวิเวกการาม วังกะ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 1672900 440600 4639 II แม่กลอง แควน้อยตอนบน 0.080 500 2534 2534  
13 อ่างเก็บน้ำบ้านสามัคีธรรม (สร้างระบบปี 41ปชด) สามัคีธรรม  ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี 1558100 507200 4837 III แม่กลอง แควน้อยตอนล่าง 0.725 2,000 2535 2535  
14 อ่างเก็บน้ำบ้านพุม่วง พร้อมระบบส่งน้ำ พุม่วง บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี 1523900 516600 4836 IV แม่กลอง แควน้อย 0.941 1,700 2536 2536  
15 อ่างเก็บน้ำเหมืองแร่จรินทร์ 1/เหมืองแม่จริน บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี 1535900 515000 4836 IV แม่กลอง แควน้อย 0.540 1,500 2538 2538  
16 อ่างเก็บน้ำบ้านด่านเจดีย์สามองค์ 7/พระเจดีย์สามองค์ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 1691500 434900 4639 I แม่กลอง แควน้อย 0.832 2,000 2538 2539  
17 อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง 2/ห้วยแห้ง บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี 1531000 515800 4836 IV แม่กลอง แควน้อย 0.975 2,000 2540 2540  
18 อ่างเก็บน้ำเหมืองปิล๊อค 1/อีต่อง ปิล๊อค ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1623100 434400 4638 II แม่กลอง แควน้อย 0.098 600 2541 2541  
19 อ่างเก็บน้ำบ้านประไรโหนก พร้อมระบบส่งน้ำ ปะไรโหนก หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 1687800 426900 4639 I แม่กลอง แควน้อย  -   -  2542 2542  
20 สระเก็บน้ำบ้านปชด. ป้องกันตนเองชายแดน หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 1688900 438100 4639 I แม่กลอง แควน้อยตอนบน  -  200 2543 2543  
21 อ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายตอนบน พร้อมระบบส่งน้ำ  (ปชด.) พุม่วง บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี 1523400 517400 4836 IV แม่กลอง แควน้อย 0.416 450 2543 2544  
22 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านเวียคะดี้ (ฝาย) พร้อมระบบส่งน้ำ เวียคะดี้ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 1679500 427200 4639   II แม่กลอง แควน้อย  -  2,650 2544 2544  
23 ฝายทดน้ำห้วยบ้องตี้ 4/ห้วยข้าวหลาม บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 1563800 598600 4737 II แม่กลอง แควน้อย  -   -  2549 2549  
24 โครงการฝายทดน้ำห้วยกบ 4 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 1683300 432300 4639 II แม่กลอง แควน้อย  -  1,000 2552 2552  
25 อ่างเก็บน้ำลำสมอ 4/ลำสมอ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 1565600 400000 4737 II แม่กลอง แควน้อยตอนล่าง 0.070 1,000 2544 2544  
26 ฝายทดน้ำบ้านเวียคะดี้ เวียคะดี้ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 1679500 427200 4639 II แม่กลอง แควน้อย  -  1,000 2544 2544  
27 อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน 6 / ห้วยรวก ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี 1622000 557100 4938 III ท่าจีน แม่น้ำท่าจีน  -   -  2527 2531  
28 อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน วังโหรา องค์พระ ด่านช้าง กาญจนบุรี 1636800 536800 4838 I แม่กลอง แควใหญ่ 50.000 34,000 2535 2505  
29 อ่างเก็บน้ำพุตะเคียน 9 / หนองมะเขือ องค์พระ ด่านช้าง กาญจนบุรี 1633400 547300 4838 II แม่กลอง แควใหญ่ 4.000 5,000 2539 2544  
30 อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยน้ำขาว พร้อมระบบส่งน้ำ ห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี 1537500 515000 4936 IV แม่กลอง แควน้อย  -   -  2530 2530  
31 อ่างเก็บน้ำตะเคียนงาม ตะเคียนงาม บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี 1526400 518300 4836 IV แม่กลอง แควน้อย  -   -  2532 2532  
32 อ่างเก็บน้ำบ้านลุ่มผึ้ง ลุ่มผึ้ง ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี 1559600 513300 4837 III แม่กลอง แควน้อยตอนล่าง  -   -  2532 2532  
33 อ่างเก็บน้ำบ้านพุน้ำร้อน 2/พุน้ำร้อน บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี 1540400 508900 4836 IV แม่กลอง แควน้อย  -   -  2534 2534  
34 อ่างเก็บน้ำบ้านตะเคียนงาม  10/ตะเคียนงาม บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี 1534700 519800 4836 IV แม่กลอง แควน้อย  -   -  2534 2534  
35 ทำนบดินห้วยขลุง1 3/ท่าพุ, 4/ท่ามะไฟ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1532700 540100 4836 I แม่กลอง ลำภาชี  -  180 2536 2536  
36 ทำนบดินห้วยขลุง3 6/หนองโสน, 10/ท่าพลับ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1530400 536300 4836 I แม่กลอง ลำภาชี  -  250 2536 2536  
37 ทำนบดินห้วยขลุง4 6/หนองโสน, 3/ท่าพุ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1529800 534500 4836 I แม่กลอง ลำภาชี  -  200 2536 2536  
38 ทำนบดินห้วยขลุง5 6/หนองโสน, 3/ท่าพุ จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1528900 532700 4836 I แม่กลอง ลำภาชี  -  190 2536 2536  
39 ทำนบดินห้วยขลุง6 6/หนองโสน, 3/ท่าพุ จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1527500 530300 4836 I แม่กลอง ลำภาชี  -  210 2536 2536  
40 ทำนบดินห้วยขลุง7 9/เนินสวรรค์, 3/ท่าพุ จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1527600 531400 4836 I แม่กลอง ลำภาชี  -  200 2536 2536  
41 อ่างเก็บน้ำห้วยลำขลุง วังบอน จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1522300 526100 4836 IV แม่กลอง ลำภาชี 0.534 300 2536 2536  
42 ทำนบดินห้วยขลุง2 3/ท่าพุ, 4/ท่ามะไฟ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1531800 538900 4836 I แม่กลอง ลำภาชี  -  200 2536 2537  
43 อ่างเก็บน้ำเขาวง ตะเคียนงาม บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี 1524800 517500 4836 IV แม่กลอง แควน้อย 0.157 200 2537 2537  
44 ทำนบดินห้วยขลุง8 9/เนินสวรรค์, 3/ท่าพุ จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1522900 527200 4836 I แม่กลอง ลำภาชี  -  500 2538 2538  
45 ทำนบดินห้วยขลุง 9 5/ไทรทอง, 9/ท่าพุกร่าง ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1527700 531400 4836  I แม่กลอง ลำภาชี  -  200 2538 2538  
46 ทำนบดินห้วยขลุง10 5/ไทรทอง, 9/ท่าพุกร่าง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1530300 541600 4836 I แม่กลอง ลำภาชี  -  500 2538 2538  
47 ทำนบดินห้วยขลุง11 5/ไทรทอง, 9/ท่าพุกร่าง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1524500 527700 4836 IV แม่กลอง ลำภาชี  -  500 2539 2539  
48 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยวังเกียง(ฝาย) 4/อู่ร่อง ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1634800 465800 4738 IV แม่กลอง แควน้อย  -  4,000 2540 2540  
49 อ่างเก็บน้ำห้วยเสือ 1/ห้วยเสือ ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1678500 444500 4738 I แม่กลอง แควน้อย 880 ม. อุปโภค-บริโภค 2540 2540  
50 อ่างเก็บน้ำท่าข้ามสุด 4/ท่าข้ามสุด ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1642900 461700 4738 IV แม่กลอง แควน้อยตอนบน  -  1,200 2542 2542  
51 ฝายทดน้ำบ้านปลายนาสวน  1/ปลายนาสวน นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 1633100 513100 4838 IV แม่กลอง แควใหญ่  -  1,100 2544 2544 ไม่สามารถเข้าไปหน้างานได้
52 ฝายทดน้ำบ้านดินโส2 4/บ้านห้วยดินโส สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1624500 472500 4738 III แม่กลอง แควใหญ่  -  8,000 2546 2546  
53 ฝายทดน้ำบ้านโป่งช้าง โป่งช้าง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 1620800 539600 4838 II แม่กลอง แควใหญ่  -  1,700 2547 2547  
54 ฝายทดน้ำบ้านหนองรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 1549300 505100 4839 II แม่กลอง แควใหญ่-ตะเพิน     2551 2552  
55 ฝายทดน้ำบ้านลำเหย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี 1599500 553900 4937 IV แม่กลอง แควใหญ่-ตะเพิน     2551 2552  
56 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านน้ำคลุ้งพร้อมขุดลอกลำห้วย   -  หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี 1617100 577800 4938 III ท่าจีน ท่าจีน  -  1,500 2553 2553  
57 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านวังอีเหี่ยวพร้อมขุดลอก  -  ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 1686000 570500 4937 IV แม่กลอง ตะเพิน  -  3,100 2553 2553  
58 โครงการประปาภูเขาบ้านไร่ป้า 5 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1610600 455200 4738 III แม่กลอง แควน้อย  -   -  2553 2553  
59 โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากคลอง  -  ช่องสะเดา เมือง กาญจนบุรี 1573500 524500 4837 III แม่กลอง แควใหญ่  -  9,800 2553  -   
60 โครงการสระเก็บน้ำบ้านทับศิลา  -  ช่องสะเดา เมือง กาญจนบุรี 1572800 516700 4837 III แม่กลอง แควใหญ่  -   -  2553 2553  
61 โครงการสระเก็บน้ำพุม่วง  -  ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 1571200 512400 4837 III แม่กลอง แควน้อย  -  4,000 2553 2553  
62 โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านช่องแคบ 1 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 1567100 413500 4837 III แม่กลอง แควน้อย  -   -  2553 2553  
63 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยแม่ระวัง กม.11+000 5 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 1634000 537600 4838 I แม่กลอง แควใหญ่  -  400 2553 2553  
64 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยแม่ระวัง กม.2+400 พร้อมขุดลอกลำห้วย 3 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 1635100 532600 4838 I แม่กลอง แควใหญ่  -  400 2553 2553  
65 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากคลอง 2 ปากคลอง ช่องสะเดา เมือง กาญจนบุรี 1573500 573500 4837 III แม่กลอง แควใหญ่  -  4,500 2553  -   
66 อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยน้ำขาว (ปูวัสดุกันซึม)  -  บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี 15375000 515000 4836 IV แม่กลอง แควน้อย 0.8  -  2554 2554  
67 ฝายทดน้ำห้วยบ้านเก่า ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย 10 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1534500 535100 4836 I แม่กลอง แควน้อย  -  945 2554 2554  
  จังหวัดกาญจนบุรี                            
68 ฝายทดน้ำห้วยน้ำขุ่น จัดหาน้ำสนับสนุน โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเ  -  ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1611400 556500 4738 III แม่กลอง แม่กลอง  -  600 2554 2554  
  ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี                            

 

บัญชีอาคารในคลองส่งน้ำ
โครงการชลประทานกาญจนบุรี
คลองส่งน้ำ....................................................................................
ที่
ชื่ออาคาร
กม.
ขนาดอาคาร
ที่ตั้ง
พิกัด - UTM
ระวางที่
ปี พ.ศ.ที่ก่อสร้าง
หมายเหตุ
ของคลอง
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
N (7หลัก)
E (6หลัก)
1 ระบบส่งน้ำบ้านห้วยน้ำขาวแปลง (2)     ห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี 1538400 519800 4836 IV 2531  
2 ระบบส่งน้ำบ้านห้วยน้ำขาวแปลง (3)     ห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี 1537500 515000 4836 IV 2534  
3 ท่อส่งน้ำด่านเจดีย์สามองค์       หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 1691500 437700 4639 I 2540  
4 ระบบส่งน้ำห้วยวังเกียง     4/อู่ร่อง ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1634800 465800 4738 IV 2540  
5 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสือ     1/ห้วยเสือ ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1678500 444500 4738 I 2543  
6 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านพุม่วง (ระยะที่ 2)     พุม่วง บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี 1523900 516600 4836 IV 2543  
7 ระบบส่งน้ำบ้านมะเซอย่อ     4/มะเซอย่อ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 1565500 492900 4737 II 2543  
8 ระบบส่งน้ำบ้านท่าข้ามสุด     4/ท่าข้ามสุด ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1642900 461700 4738 IV 2543  
9 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเขาเขียว     2/เขาเขียว วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 1565600 504500 4837 III 2543  
10 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเขาเขียว (ปรับปรุง)     2/เขาเขียว วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 1565600 504500 4837 III 2544  
11 ระบบส่งน้ำบ้านมะเซอย่อ (ปรับปรุง)     4/มะเซอย่อ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 1565500 492900 4737 II 2544  
12 ระบบส่งน้ำบ้านท่าข้ามสุด (ปรับปรุง)     4/ท่าข้ามสุด ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1642900 461700 4738 IV 2544  
13 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง     2/ตะเคียนสูง บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี 1531000 515800 4836 IV 2545  
14 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเหมืองแร่จรินทร์     5 บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี 1523400 517400 4836 IV 2545  
15 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านพุม่วง (ระยะที่ 3)     4/พุม่วง บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี 1526000 517000 4836 IV 2546  
16 ระบบส่งน้ำเวียคะดี้ (ระยะที่ 3)     เวียคะดี้ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 1679500 427200 4639 II 2546  
17 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคลองท่าล้อ-อู่ทอง โครงการชลประทาน     - ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี 1541600 561900 4936 IV 2551  
  เมืองกาญจนบุรี-พนมทวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี                      
18 ระบบกระจายน้ำฝายทดน้ำบ้านหนองแดง       หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 1575000 553300 4837 II 2554  
19 ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองสามพราน     หนองสามพราน วังดัง เมือง กาญจนบุรี 1560400 539300 4837 II 2554  
20 ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหอย 2       วังดัง เมือง กาญจนบุรี 1562600 536600 4837 II  2554