โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เวทีเรียนรู้ร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม (เพื่อคัดเลือกสถาบันผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560)


ผส.ชป.13 เป็นประธานคณะทำงาน การประเมินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการ
ชลประทาน ประจำปี 2556


เสริมสร้างความผาสุก ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.13

วันที่ 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การประยุกต์ใช้
แผนที่ภูมิศาสตร์ดิจิตอล

วันที่ 1
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“
การประยุกต์ใช้แผนที่ภูมิศาสตร์ดิจิตอล

ประชุมคณะกรรมการย่อยกลั่นกรองคู่มือ
ปฏิบัติงาน
(Work Manual)

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและ
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ