ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๑๓ ยินดีต้อนรับ ** ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนเครื่องจักรกล สชป.๑๓ ได้นำเลขหมายโทรศัพท์ (VoIP) ผ่านเครือข่าย VPN เข้าตู้สาขาโทรศัพท์ ๔ เลขหมาย ๔๑๓๑ - ๔ หากหน่วยงานใดต้องการส่งโทรสาร ให้กดเลขหมายใดเลขหมายหนึ่ง แล้วต่อด้วย ๒๕๐ ครับ **

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล

นายประทีป จุงใจ
ผคก.ชป.๑๓


เมนูหลัก

เว็บไซค์ภายใน สชป.13ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.2
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.3
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.4
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.5
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.6
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.7
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.8
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.9
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.10
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.11
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.12
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.14
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.15
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.16
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.17

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ ๑๑๕ ปี

งานกำจัดวัชพืชในคลองดำเนินสะดวก หน้า ปตร. บางยาง และคลองแพ้ว - ท่าแล้ง

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานปีที่ 113 ณ บริเวณเขื่อนแม่กลอง โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 113 รูป
2. ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 205 คน 
3. ปล่อยพันธ์ุปลาน้ำจืด 113,000 ตัว
4. กิจกรรมปลูกต้นไม้ 113 ต้น ส่วนเครื่องจักรกล โดยท่านผู้อำนวยการส่วน ได้ร่วมบริจาคโลหิต พร้อมเจ้าหน้าที่ ครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
โดยมีกิจกรรมทั้งช่วงเช้าและช่วงค่ำ ซึ่งในช่วงเช้ามี กิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 100 รูป
และในช่วงค่ำ มีกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ เวียนเทียน และร่วมชมพลุ ณ บริเวณ สถานที่ประดิษฐาน หลวงพ่อเขื่อนแม่กลอง
หรือชื่อเต็ม "พระพุทธมหานาคาสถิต นิรมิตรโภคอุดม สมบูรณ์เกษตร สัตตะนคเรศ ประทานชล" ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมกิจกรรม

 

การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 สำนักงานชลประทานที่ 13 ตอนเช้าจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 113 รูป และตอนเย็นจัดกิจกรรมเวียนเทียน ณ บริเวณ พระพุทธมหานาคาสถิต นิรมิตรโภคอุดม สมบูรณ์เกษตร สัตตะนคเรศ ประทานชล เขื่อนแม่กลอง ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธี ส่วนเครื่องจักรกล ได้ร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 

 
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ กาญจนบุรี ร่วมกับบริษัทพงษ์รุ่งโรจน์เทคโนโลยี จำกัด จัดการฝึกอบรมการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษารถตีนตะขาบ ให้แก่พนักงาน หรือผู้ควบคุม ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๓  
 
การจัดงานเวทีประชาสัมพันธุ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
วันจันทร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่าน ผคก. ชป. ๑๓ นายนคร พริ้งเพริด เป็นผู้แทน พร้อมด้วยผู้ติดตาม นายบุญธรรม ราชโสภา ตำแหน่ง ฟท.ชป. ๑๓และนายเมธา วิชันสินธ์ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ช ๓ เข้าร่วมงานเวทีประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ณ ห้องประชุม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

องค์ความรู้วงจรไฟฉุกเฉิน เรื่อง ไฟดับบ้านเรายังสว่างด้วยไฟฉุกเฉิน


   ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๑๓ ขอนำเสนอองค์ความรู้ เรื่องไฟฟ้าดับ บ้านเรายังสว่างด้วยวงจรไฟฉุกเฉิน เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ นำไปใช้ประโยชน์กับที่พักอาศัย หรือติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ ให้มีความสว่างรอบ ๆ บริเวณที่เราเห็นสมควร

Click

 


งานซ่อมแซม ปตร. ท่าผ่า-บางแก้ว กม.50+888

ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ดูวีดีโอเต็มจอ click
การกำจัดวัชพืชโดยเรือผลักดัน

ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ดูวีดีโอเต็มจอ click

เครื่องจักรกล ยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสารที่รับผิดชอบของส่วนเครื่องจักรกล
รายงานเครื่องจักรกลหนัก รายงานเครื่องมือสื่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานซ่อมบำรุงฝ่าย/ส่วนเครื่องจักรกล
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานภาครั    


กีฬาสายสัมพันธ

 

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. สำนักชลประทานที่ ๑๓ ได้จัดพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความผาสุกภายในองค์กร โดยมีนายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๓ เป็นประธาน นายนคร พริ้งเพริด ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ประธานสวัสดิการกีฬาและนันทนาการ กล่าวรายงาน ณ สวนสุขภาพและสมุนไพร บิรเวณสำนักชลประทานที่ ๑๓ จังหวัดกาญจนบุรี

Google


ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 13 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ตรง  0 3461 2169 ตู้กลาง 0 3461 2868 ต่อ 241, 248 VoIP ผ่านเครือข่าย VPN 4131 - 4 ต่อ 241, 248
โทรสาร 0 3461 2869 VoIP ผ่านเครือข่าย VPN 4131 - 4 ต่อ 250
( ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ นายบุญธรรม ราชโสภา Email : thamaratcha04@hotmail.co.th )

Free Counter
Web Counter