ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

กรมชลประทานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาช่วยเหลือราษฎรขาดแคลนน้ำ อ.ท่าปลา

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน พร้อมประสานองค์กรปกครองท้องถิ่น พิจารณาร่วมกันในการจัดทำโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ หลังจากได้รับการร้องขอจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่

                สืบเนื่องจากกรมชลประทาน ได้รับการร้องขอจากทางเทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อขอรับการสนับสนุนให้ก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อการเกษตรจากแม่น้ำน่าน เนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นราษฎรที่อพยพมาจากการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ เมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว ให้มาอยู่ในพื้นที่ด้านท้ายเขื่อน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแคบๆ สลับกับที่เนินสูง และมีปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค – บริโภค มาอย่างต่อเนื่อง

                ดังนั้น กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ จึงได้ร่วมกับทางเทศบาลตำบลร่วมจิต และราษฎรในพื้นที่ พิจารณาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในเขตตำบลร่วมจิต และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งหากโครงการฯนี้ สามารถดำเนินการได้ จะช่วยให้ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งของทุกปีได้น้อยลง อันจะส่งผลให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

****************************************

26  พฤศจิกายน  2555