ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : ภาคอีสานเขื่อนหลายแห่งน้ำยังน้อย ต้องชะลอการส่งน้ำฤดูฝนปี 56

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด(16  ก.ค. 56) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 32,306  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด สามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ได้อีกกว่า 37,800 ล้านลูกบาศก์เมตร  

                สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่ภาคเหนือ ยังสามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ได้อีกกว่า 17,000 ล้านลูกบาศก์เมตร อาทิ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 51 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 200 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 51 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 50 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 4,125 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,300ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 3,153 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของความจุอ่างฯสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,300 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 214 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 700 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ต่างๆ ยังสามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ได้อีกกว่า 5,800 ล้านลูกบาศก์เมตร อาทิ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำ 35 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำ 214 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 300 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 1,600 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 79 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 200 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนอื่นๆ ยังรับได้รวมกันอีกกว่า 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

                สำหรับ สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันพบว่า อ่างเก็บน้ำหลายแห่งยังไม่สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนปี 2556 ได้ เนื่องจากฝนยังตกอยู่ในเกณฑ์น้อย ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯน้อยตามไปด้วย อาทิ  เขื่อนห้วยหลวง จ.ขอนแก่น เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา เป็นต้น ซึ่งกรมชลประทาน ได้วางแผนการเพาะปลูกพืช ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการจัดการชลประทานของอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่ง(JMC) เห็นสมควรให้ชะลอการส่งน้ำฤดูฝนปี 2556 ออกไปก่อน จนกว่าจะมีสภาวะฝนตกและมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพียงพอที่จะสำรองไว้ใช้หากเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเกษตรกรบางส่วนทำการเพาะปลูกไปแล้วหรือที่เรียกกันว่าการหว่านแห้ง เพื่อเสี่ยงรอโอกาสที่ฝนจะตกลงมา ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตการเกษตร จึงขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูก ติดตามสภาวะฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา และการแจ้งเตือนการส่งน้ำจากกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดด้วย

***************************************

                                                                                                                                                                           16  กรกฎาคม  2556