ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในภาคตะวันออก : ฝนที่ตกชุกทำให้น้ำในอ่างฯเพิ่มมากขึ้น

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด(20 มิ.ย. 56) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 32,348 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด สามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ได้อีกกว่า 37,000 ล้านลูกบาศก์เมตร  

                สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก หลังจากเกิดฝนตกชุกกระจายตลอดใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯมากขึ้น ดังนี้ ในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล  มีปริมาณน้ำ 89 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 70 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำดอกกราย มีปริมาณน้ำ 44 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 62  ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 20 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ มีปริมาณน้ำ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 9 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำประแสร์ มีปริมาณน้ำ 129 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 52  ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร

                ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบางพระ มีปริมาณน้ำ 49 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 60 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำหนองค้อ  มีปริมาณน้ำ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 15 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำมาบประชัน  มีปริมาณน้ำ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 6 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง  มีปริมาณน้ำ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 4 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำซากนอก  มีปริมาณน้ำ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 1.40 ล้านลูกบาศก์เมตร

                ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าอ่างเก็บน้ำหลายแห่งมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกชุกกระจายในพื้นที่ภาคตะวันออก   ทำให้มีน้ำไหลลงอ่างแก็บน้ำต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งกรมชลประทาน ได้ให้ทุกโครงการฯในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งวางแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาวะฝนที่ตกลงมา

 

************************************

                                                                                                                                                                            20  มิถุนายน  2556