ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลประทาน พร้อมส่งน้ำตามแผนสนับสนุนน้ำทำนาปีต้นฤดูฝน ปี 56

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุน ส่งไปสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีดังนี้ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 5,347 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้  1,547  ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 3,665 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 815  ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 265 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 28 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 222 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 189 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 186 ล้านลูกบาศก์เมตร

                ขณะนี้ได้สิ้นสุดแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2555/2556 ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้ว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2556 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 56 กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ โดยเริ่มส่งน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา  4 แห่ง(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 56 และกำหนดให้เริ่มการปลูกข้าวนาปี  โดยเริ่มจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง บริเวณตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมา ประกอบไปด้วย ในพื้นที่ของสำนักชลประทานที่10  สำนักชลประทานที่ 11 และสำนักชลประทานที่ 12 จะเริ่มทำการส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 56 เป็นต้นไป

                สำหรับในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ในเขตของสำนักชลประทานที่ 3 บริเวณท้ายเขื่อนสิริกิติ์ลงมา จะเริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 56 และในเขตของสำนักชลประทานที่ 4 บริเวณท้ายเขื่อนภูมิพลลงมา จะเริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 56 เป็นต้นไป

                อนึ่ง การจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงต้นฤดูฝนปี 2556 กรมชลประทาน ได้กำหนดแผนให้สอดคล้องกับการคาดการณ์สภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งคาดการณ์ว่าฤดูฝนปีนี้จะเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพียงพอที่จะสนับสนุนการเพาะปลูกพืชตามแผนที่ได้วางไว้ รวมไปถึงการใช้น้ำในช่วงที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ในช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมด้วย ซึ่งจะทำให้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกในช่วงต้นฤดูฝนโดยเฉพาะข้าวนาปี ตามที่กรมชลประทานได้กำหนดไว้ จะไม่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ

***********************************

                                                                                                                                                                            3 พฤษภาคม  2556