ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : เหลือน้ำใช้ตามแผนฯ ร้อยละ 12 รณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำ

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด(3 เม.ย. 56) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 38,940 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด ปริมาณน้ำน้อยกว่าปี 2555 จำนวน  4,769  ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้ เหลืออยู่ประมาณ 15,441 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลัก ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุน ส่งไปสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีดังนี้ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 5,779 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้  1,979  ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 3,966 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 1,116  ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 435 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 392 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 271 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 268 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ตั้งแต่ท้ายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ลงมา ได้กำหนดแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2555/2556 ดังที่กล่าวมาข้างต้น ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน คิดเป็นปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 9,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งนำมาจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ รวมกันจำนวน 6,800 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 600 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกจำนวน 600  ล้านลูกบาศก์เมตร และผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาเสริมอีก 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด( 29 มี.ค. 56) พบว่ามีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเป็นพื้นที่มากกว่า 10.70 ล้านไร่ ซึ่งเกินกว่าแผนที่ได้กำหนดไว้(แผนกำหนดไว้ 9.60 ล้านไร่) แยกเป็นพื้นที่ทำนาปรัง 10.41 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 114 ของแผน(แผนกำหนดไว้ 9.17 ล้านไร่) และพืชไร่-พืชผัก 0.38 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของแผน(แผนกำหนดไว้ 0.43 ล้านไร่)

                ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2555/2556 เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(3 เม.ย. 56) มีการใช้น้ำไปแล้ว 7,920 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 88 ของแผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยา คงเหลือปริมาณน้ำที่จะใช้ได้ตามแผนการจัดสรรน้ำอีก 1,080 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของแผนฯ

                ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่สามารถนำมาใช้ได้ตามแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง เหลือเพียงร้อยละ 12 ของแผนฯเท่านั้น แต่พื้นที่ทำนาปรังในเขตชลประทานเจ้าพระยา มีการทำนาปรังเกินกว่าแผนไปแล้วกว่า 1.40 ล้านไร่ จึงขอเตือนให้งดการทำนาปรังครั้งที่ 2 และช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองเพียงพอที่จะสนับสนุนการทำนาปีในช่วงต้นฤดูฝนหน้านี้ และเพื่อไม่ให้ปัญหาการแคลนน้ำเกิดขึ้นได้ในอนาคต

หมายเหตุ – การจัดสรรน้ำฤดูแล้งจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เมษายนของทุกปี                                   3มษายน  2556