ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : แจ้งเตือนให้ช่วยกันประหยัดน้ำอย่างเคร่งครัด

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด   (2 เม.ย. 56) ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ที่ส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทั้ง 4 เขื่อน(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด 10,485 ล้านลูกบาศก์เมตร    คิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้ได้ 3,789 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของความจุอ่างฯรวมกัน

                ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าสถานการณ์น้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคงเหลือปริมาณน้ำ เพื่อใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ เพียงร้อยละ 15 และ 12 ตามลำดับ ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆ ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

                กรมชลประทาน จึงได้วางแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ โดยจะควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า + 14.00 เมตร(รทก.) พร้อมกับขอความร่วมมือไปยังเกษตรกรและประชาชน ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด งดทำนาปรังครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ขอให้ประชาชน ซึ่งประกอบการในแม่น้ำ เช่น แพร้านอาหาร กระชังปลา วางแผนรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจจะลดระดับลง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการต่างๆ ขอผู้ประกอบการ

               

**************************

                                       2  เมษายน  2556