ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

สถานการณ์น้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เตือนหากยังทำนาปรังต่อเนื่อง อาจขาดน้ำได้

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด ล่าสุด(14 มี.ค.  56) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 2,882 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯ ขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด ปริมาณน้ำที่นำมาใช้การได้คงเหลืออยู่ 1,228 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด

                สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในฤดูแล้งปีนี้มีปริมาณน้ำต้นทุนน้อยกว่าในหลายๆปีที่ผ่านมา และจนถึงขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่และลำน้ำธรรมชาติ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง อาทิ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร  มีปริมาณน้ำ 125 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 82 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำ 262 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 162 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 103 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 76 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนมูลบน จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 44 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 37 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำแซะ  จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 125 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 118 ล้านลูกบาศก์เมตร

                ในช่วงต้นฤดูแล้งที่ผ่านมา กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประกาศให้งดเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำ จำนวน 6 แห่ง ซึ่งมีปริมาณน้ำน้อยมาก ได้แก่ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี , เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ,  เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์  , เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแซะ และเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา โดยการบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนดังกล่าว จะเน้นการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การผลิตประปา และรักษาระบบนิเวศน์ เป็นหลัก ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรและประชาชนร่วมมือกันใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนที่ได้จัดสรรไว้ เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ เพียงพอใช้ตลอดในช่วงฤดูแล้ง

                ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2555/2556 เฉพาะในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุด(14 มี.ค. 56) มีการใช้น้ำไปแล้ว 1,048 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 69 ของแผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งทั้งหมดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คงเหลือปริมาณน้ำที่ใช้ได้ตามแผนฯ อีกประมาณ 481 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของแผนฯ

                อนึ่ง จากการติดตามสภาพการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง พบว่าแนวโน้มยังคงมีการทำนาปรังเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนและลำน้ำธรรมชาติต่างๆ ลดน้อยลง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรได้ จึงขอเตือนให้เกษตรกรให้ความร่วมมืองดทำนาปรังต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะต่อไป

14  มีนาคม  2556