ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : เขื่อนทับเสลา ประกาศแจ้งน้ำในอ่างฯเหลือน้อย ให้งดทำนาปรัง 2

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด(1 มี.ค. 56) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 42,293 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด ปริมาณน้ำน้อยกว่าปี 2555 จำนวน  7,727  ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้จำนวนทั้งสิ้น 18,794  ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลัก ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุน ส่งไปสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีดังนี้ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 6,223 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้  2,423  ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 4,399 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 1,549  ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 549 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 506 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 375 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 372 ล้านลูกบาศก์เมตร

                อนึ่ง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จ.อุทัยธานี ได้ประกาศแจ้งว่า เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทับเสลาอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก โดยปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯเหลืออยู่เพียง 44  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 28  ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้ได้เพียง 36 ล้านลูกบาศก์เมตร ต้องสงวนไว้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ผลิตน้ำประปา และรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้น้ำทางด้านการเกษตรของโครงการฯในช่วงฤดูแล้งที่เหลืออีก 2 เดือน  ทางโครงการฯจึงได้มีประกาศแจ้งให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ให้งดทำนาปรังครั้งที่ 2  แล้ว ขอให้เกษตรกรให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัดด้วย

**************************

                                       1  มีนาคม  2556