ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

สถานการณ์น้ำในเขื่อนภาคเหนือ : น้ำในอ่างฯลดลงอย่างต่อเนื่อง เตือนต้องงดทำนาปรังรอบ 2

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ  ล่าสุด(21 ก.พ.  56) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 43,157 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯ ขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำที่นำมาใช้การได้ จำนวน 19,658 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 28 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่ภาคเหนือ มีดังนี้ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 3,392 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำที่นำมาใช้การได้ จำนวน 2,592 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 4,566 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำที่นำมาใช้การได้ จำนวน 1,716 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 155 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำที่นำมาใช้การได้ จำนวน 133 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแม่กวงอุดมธารา  จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่างฯมีปริมาณน้ำที่นำมาใช้การได้ จำนวน 86 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 56 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำที่นำมาใช้การได้ จำนวน 52 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 577 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำที่นำมาใช้การได้ จำนวน 534 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ปัจจุบันพบว่าพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะข้าวนาปรังยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้มีการใช้น้ำมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งหากมีการใช้น้ำมากกว่าแผนที่กำหนดไว้ จะส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ เหลือน้อย และอาจจะทำให้การทำนาปีในช่วงต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคมนี้ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำได้ ทั้งนี้ กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีประกาศแจ้งเตือนและรณรงค์ให้เกษตรกรงดทำนาปรังครั้งที่ 2 อย่างต่อเนื่องแล้ว จึงขอให้เกษตรกรให้ความร่วมมืออย่างจริงจังด้วย  

อนึ่ง ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2556 นี้ กรมชลประทาน ได้วางแผนที่จะส่งน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ในลำน้ำสาขาต่างๆ  ไม่ใช่การส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการทำนาปรังครั้งที่ 2 แต่อย่างใด จึงขอแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันด้วย

*************************************

21  กุมภาพันธ์  2556