ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

สถานการณ์น้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มีการใช้น้ำไปแล้วกว่าร้อยละ 50 ของแผนฯ

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ  ล่าสุด(14 ก.พ.  56) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 43,917 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯ ขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำที่นำมาใช้การได้ จำนวน 20,418 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด

                สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในปีนี้มีปริมาณน้ำต้นทุนน้อยกว่าในหลายๆปีที่ผ่านมา อาทิ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 21 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร  มีปริมาณน้ำ 152 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 109 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำ 283 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 182 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 122 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 95 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนมูลบน จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 38 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำแซะ  จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 136 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 129 ล้านลูกบาศก์เมตร

                สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงต้นฤดูแล้งที่ผ่านมา กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประกาศให้งดเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำ จำนวน 6 แห่ง ซึ่งมีปริมาณน้ำน้อยมาก ได้แก่ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี , เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ,  เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์  , เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแซะ และเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ การบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนดังกล่าว จะเน้นการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การผลิตประปา และรักษาระบบนิเวศน์ เป็นหลัก ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรและประชาชนร่วมมือกันใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนที่ได้จัดสรรไว้ เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ เพียงพอใช้ตลอดในฤดูแล้ง

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุด( 8 ก.พ. 56) พบว่ามีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไปแล้วกว่า 1.76 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของพื้นที่เพาะปลูกที่ได้กำหนดไว้(แผนกำหนดไว้ 1.47 ล้านไร่) แยกเป็นพื้นที่ทำนาปรัง 1.21 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของแผน(แผนกำหนดไว้ 1.36 ล้านไร่) และพืชไร่-พืชผัก 0.55 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของแผน(แผนกำหนดไว้ 0.59 ล้านไร่)

                ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2555/2556 เฉพาะในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุด(14 ก.พ. 56) มีการใช้น้ำไปแล้ว 799 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 52 ของแผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งทั้งหมดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คงเหลือปริมาณน้ำที่จะใช้ได้ตามแผนการจัดสรรน้ำอีก 730 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 48 ของแผนฯ      

14  กุมภาพันธ์  2556