ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำเมืองชลบุรี แล้งนี้น้ำพอใช้ไม่ขาดแคลน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดชลบุรีว่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตจังหวัดชลบุรี มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด(22 ม.ค.) 112.70 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด ยืนยันน้ำไม่ขาดแคลนตลอดฤดูแล้งนี้

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตจังหวัดชลบุรี หลังเข้าสู่ฤดูแล้งมาแล้วกว่า 2 เดือน พบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ จำนวน 7 แห่งที่มีอยู่ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก อาทิ เขื่อนบางพระ มีปริมาณน้ำ 71 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุฯ อ่างเก็บน้ำหนองค้อ มีปริมาณน้ำ 9.50 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุฯ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน มีปริมาณน้ำ 15.70 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 95 ของความจุฯ อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง   มีปริมาณน้ำ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุฯ อ่างเก็บน้ำซากนอก มีปริมาณน้ำ 6.70 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 96 ของความจุฯ อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต มีปริมาณน้ำ 1.90 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุฯ และอ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน มีปริมาณน้ำ 2.60 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุฯ

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำที่มีอยู่จะใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในเขตจังหวัดชลบุรี ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภค-บริโภค การผลิตน้ำประปา การเกษตร และการอุตสาหกรรม หากเปรียบเทียบกับปี 2555 ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำในปี 2556 จะมีปริมาณน้ำน้อยกว่าประมาณ 24 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ถึงกระนั้นก็มีปริมาณน้ำที่เพียงพอใช้ในเขตชลประทานตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน

สำหรับในพื้นที่นอกเขตชลประทาน เนื่องจากฤดูฝนที่ผ่านมา มีฝนตกอย่างต่อเนื่องยาวมาจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งปกติฤดูฝนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคมของทุกปี ส่งผลให้ในปีนี้แหล่งน้ำตามธรรมชาติต่างๆ ยังคงมีปริมาณน้ำพอสมควร ทำให้สภาพความแห้งแล้งไม่รุนแรงดังเช่นในหลายๆปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานชลบุรี ไม่ได้นิ่งนอนใจ ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งนี้อย่างใกล้ชิด อีกทั้ง ยังได้เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง และรถยนต์บรรทุกน้ำ อีก 2 คัน สำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินด้วย

 

**************************************

 

 22  มกราคม  2556