ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

กรมชลฯเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักฯ ช่วยกระชังปลาสระบุรี

 

                เกิดน้ำเน่าเสียในแม่น้ำป่าสักในเขตตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตในลำน้ำได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังของกลุ่มเกษตรกร สาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำป่าสักบริเวณริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝั่ง

                ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าว ยังส่งผลให้ปลาในกระชังในเขตตำบลสวนดอก อำเภอเสาไห้ ตายเป็นจำนวนมากอีกด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น กรมชลประทาน ได้วางมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง ด้วยการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จากปกติระบายวันละ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มเป็น 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ คิดเป็นวันละประมาณ 4.97 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่(2 ม.ค. 56) เป็นต้นไป เพื่อเจือจางน้ำที่เน่าเสียและเพิ่มค่าออกซิเจนละลายในแม่น้ำป่าสัก พร้อมกับติดตามคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิด

 

****************************************

 

2  มกราคม  2556