ข่าวสถานการณ์น้ำชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เตือนลุ่มน้ำเจ้าพระยา ใช้น้ำอย่างประหยัด เนื่องจากน้ำต้นทุนฤดูแล้งปีนี้มีน้อย

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในช่วงปลายฤดูฝนที่ผ่านมา มีฝนตกในพื้นที่ทางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่อนข้างน้อย ทำให้มีปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ต่างๆ และน้ำท่าตามธรรมชาติอยู่ในเกณฑ์น้อย และเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว เตือนเกษตรกรต้องช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 ทั้งนี้ จากการติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งตลอดระยะเวลาเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา พบว่าการใช้น้ำในพื้นที่ทางตอนบนและตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีการทำนาปรังไปแล้วกว่า 4 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของแผนฯที่ได้กำหนดไว้ ทั้งที่ระยะเวลาของฤดูแล้งยังเหลืออีกกว่า 4 เดือน ในขณะที่ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นมา เกิดการรุกล้ำของน้ำเค็มจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลให้ในช่วงฤดูแล้งปีนี้คุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง มีแนวโน้มจะประสบกับปัญหาคุณภาพน้ำต่ำอีกด้วย

กรมชลประทาน จึงได้กำหนดแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดังกล่าว ด้วยการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองผ่านระบบชลประทานในพื้นที่ของสำนักชลประทานที่ 11 ได้แก่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบันลือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ รวมทั้งในส่วนของสำนักชลประทานที่ 12 คือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ พร้อมกันนี้ ได้ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้อย่างใกล้ชิดด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การใช้น้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 2555/2556 และเพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างเพียงพอในทุกภาคส่วน โดยไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ จึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดทำนาปรังครั้งที่ 2 และขอให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปด้วย

 

*********************************

 

19  ธันวาคม  2555