ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

เขื่อนทับเสลา เตรียมส่งน้ำอีกครั้ง สนับสนุนพื้นที่การเกษตรของโครงการฯ

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี ล่าสุด(12 ธ.ค. 55) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 115 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 72 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 107 ล้านลูกบาศก์เมตร

                ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำ เพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของโครงการฯ ในช่วงฤดูแล้งปี 2555/2556 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จะเริ่มส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำทับเสลา ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 2 ตามมติที่ประชุมของคณะทำงานและบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลา เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 55 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตของโครงการฯ  โดยจะเริ่มทำการระบายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป ในอัตราวันละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ำที่ระบายในครั้งนี้ จะรวมกันไม่เกิน 40 ล้านลูกบาศก์เมตร

                อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรร่วมมือกันใช้น้ำให้เป็นตามแผนที่วางไว้ จะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนทับเสลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีปริมาณน้ำใช้อย่างเพียงพอ และไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ของโครงการฯตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้

****************************************

12  ธันวาคม  2555