ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

กรมชลฯเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักฯเพื่อบรรเทาน้ำเสีย  จังหวัดสระบุรี

 

                ตามที่เกิดสภาพน้ำเน่าเสียในแม่น้ำป่าสักในเขตจังหวัดสระบุรี  ทำให้สิ่งมีชีวิตในลำน้ำได้รับผลกระทบ และอาจจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังของกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่  ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำป่าสักบริเวณริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝั่ง

                ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านระบบนิเวศน์ในแม่น้ำ  ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง  กรมชลประทาน  จึงเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อเจือจางน้ำเน่าเสีย  จากปกติระบายวันละ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มเป็น 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ คิดเป็นวันละประมาณ 1.30 ล้านลูกบาศก์เมตร  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน  2555 เป็นต้นมา  อย่างไรก็ตาม  ในช่วงวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2555 มีฝนตกหนักบริเวณด้านท้ายเขื่อน  ทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนหนึ่งมาเติมในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้น  ส่งผลให้สถานการณ์น้ำในปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติและไม่เกิดความเสียหายต่อปลาในกระชังของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาแต่อย่างใด   

 

****************************************

 

16  พฤศจิกายน  2555