ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

 

แล้งนี้น้ำในเขื่อนมีน้อย โครงการฯลำตะคอง ประกาศงดทำนาปรังในพื้นที่แล้ว

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ในพื้นที่ด้านเหนือของเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีฝนตกน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองอยู่ในเกณฑ์น้อย ต้องประกาศให้งดทำนาปรัง เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ

ทั้งนี้ จากสภาวะฝนที่ตกน้อยในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำลำตะคองน้อยมาก ทำให้สภาพน้ำในอ่างฯปัจจุบัน(13 พ.ย. 55) มีปริมาณน้ำเหลืออยู่เพียง 153 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของความจุอ่างฯ ทำให้เป็นที่แน่นอนแล้วว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2555/2556 ในเขตโครงการฯได้

ดังนั้น ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จึงได้ออกประกาศให้งดทำนาปรังฤดูแล้งปี 2555/2556 ตามมติที่ประชุม เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา ปี 2556 โดยให้เกษตรกรงดทำนาปรังในเขตพื้นที่ชลประทานของเขื่อนลำตะคอง ที่รับน้ำจากลำตะคองและลำบริบูรณ์ ตั้งแต่อำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เฉลิมพระเกียรติ และอำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อสงวนน้ำไว้สำหรับการอุปโภค – บริโภค การผลิตน้ำประปา อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศน์ เท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรที่จะประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรในพื้นที่ของโครงการฯ ทำการเก็บกักน้ำไว้ในสระเก็บน้ำ แปลงนา ห้วย หนอง คลอง บึง เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ให้ได้มากที่สุดตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้ พร้อมทั้ง ขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย

 

*****************************************

13  พฤศจิกายน  2555