ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

ปีนี้น้ำน้อย โครงการฯแม่ยม ออกประกาศงดทำนาปรังในพื้นที่ เน้นให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตลอดในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบนบริเวณจังหวัดแพร่ค่อนข้างน้อย ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยม อยู่ในเกณฑ์น้อยตามไปด้วย อีกทั้ง ลุ่มน้ำยมไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน มีเพียงฝายแม่ยมที่ปิดกั้นลำน้ำยมไว้ทางตอนบน เก็บน้ำได้เพียงเล็กน้อย เท่านั้น

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จ.แพร่ ได้พิจารณาแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2555/2556 ในเขตพื้นที่ของโครงการฯ ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์น้ำ พบว่าในปีนี้ปริมาณน้ำในลำน้ำยมมีอยู่ค่อนข้างน้อย สามารถจัดสรรน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยได้ประมาณ 17,500 ไร่ เท่านั้น ทางโครงการฯ จึงได้ออกประกาศแจ้งให้เกษตรกร องค์กรผู้ใช้น้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้น้ำจากฝายแม่ยม ขอให้งดการเพาะปลูกข้าวนาปรัง และขอให้ทำการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและทนต่อการแคลนน้ำแทน อีกทั้ง ขอให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้

 

*****************************************

8  พฤศจิกายน  2555