ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี ประกาศเปิดการระบายน้ำช่วยพื้นที่การเกษตรขาดแคลนน้ำ

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทับเสลา จ.อุทัยธานี ว่า ปัจจุบัน(2 พ.ย.) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 152 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 95 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้ ประมาณ 144 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของความจุอ่างฯ นับได้ว่าเป็นปริมาณน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดี และสามารถนำไปวางแผนการจัดสรรน้ำ เพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของโครงการฯ ตลอดในช่วงฤดูแล้งปี 2555/2556 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง เนื่องจากทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ได้รับการร้องขอจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุทัยธานี และเกษตรกรที่ทำการเกษตรในเขตของโครงการฯ ให้เปิดการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำทับเสลา เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่เริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทางโครงการฯ จึงได้เริ่มทำการระบายน้ำมาตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 55 ที่ผ่านมา ในอัตราวันละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ำที่ระบายในครั้งนี้ไม่เกิน 40 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งการระบายน้ำในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการระบายน้ำครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมของคณะทำงานและบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลา เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 55 ทั้งนี้ หากการใช้น้ำเป็นตามแผนที่วางไว้ จะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนทับเสลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีปริมาณน้ำใช้อย่างเพียงพอในเขตพื้นที่ของโครงการฯ ตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้

 

*****************************************

2  พฤศจิกายน  2555