ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

สถานการณ์น้ำ : ณ 1 พฤศจิกายน 2555 มีน้ำรวมกัน ร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ    วันที่  1 พฤศจิกายน 2555  มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 52,148 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯ ขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด

                สำหรับสภาพน้ำในเขื่อนใหญ่ ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 8,675 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 6,587 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของความจุอ่างฯ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 167 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา  จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 109 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯ เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 71 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 732 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของความจุอ่างฯ

ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำ 41 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯ เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำ 258 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำปาว  จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำ 376 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 159 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯ เขื่อนมูลบน จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 56 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยล 40 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำแซะ จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 156 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำนางรอง  .บุรีรัมย์ มีปริมาณน้ำ 85 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯ

                ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 777 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของความจุอ่างฯ เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี มีปริมาณน้ำ 148 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 62  ของความจุอ่างฯ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำ 180 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ เขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี มีปริมาณน้ำ 82 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯ เขื่อนหนองปลาไหล จ.ระยอง มีปริมาณน้ำ 161 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของความจุอ่างฯ เขื่อนประแสร์ จ.ระยอง มีปริมาณน้ำ 252 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 102 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา มีปริมาณน้ำ 419 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของความจุอ่างฯ

                อนึ่ง จะเห็นได้ว่า ณ วันที่ 1 พ.ย. 55 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน ร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯ ทั้งหมด มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปี 2554 ที่มีปริมาณน้ำรวมกันถึงร้อยละ 94 ของความจุอ่างฯ ขณะนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังดำเนินจัดทำแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ให้สอดคล้องกับสภาพน้ำต้นทุนในแต่ละพื้นที่ เพื่อลดปัญญาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้  โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ทั้งนี้ จะแจ้งข้อมูลแผนการจัดสรรน้ำฯ อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในระยะต่อไป

1  พฤศจิกายน  2555