ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : ใกล้สิ้นสุดฤดูฝน เขื่อนภูมิพล มีน้ำเพียงร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯ  

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด(29 ต.ค. 55) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 52,309 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด

                สำหรับสภาพน้ำในเขื่อนใหญ่ ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 8,671 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 6,615 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 167 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา  จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 109 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯ เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 74 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 733 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของความจุอ่างฯ

ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำ 42 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯ เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำ 264 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำปาว  จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำ 387 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯ เขื่อนมูลบน จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 57 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยล 40 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำแซะ จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 161 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำนางรอง  .บุรีรัมย์ มีปริมาณน้ำ 84 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของความจุอ่างฯ

                ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 781 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของความจุอ่างฯ เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี มีปริมาณน้ำ 149 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 62  ของความจุอ่างฯ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำ 179 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ เขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี มีปริมาณน้ำ 82 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯ เขื่อนหนองปลาไหล จ.ระยอง มีปริมาณน้ำ 158 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 96 ของความจุอ่างฯ เขื่อนประแสร์ จ.ระยอง มีปริมาณน้ำ 251 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 101 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา มีปริมาณน้ำ 419 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของความจุอ่างฯ

                ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นหนึ่งในเขื่อนหลักที่จะต้องส่งน้ำ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในช่วงฤดูแล้งปี 2555/2556 ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 55 นี้  มีปริมาณน้ำอยู่เพียงร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯ เท่านั้น จำเป็นต้องจัดสรรน้ำจากเขื่อนภูมิพล ในเกณฑ์น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้การใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้ เป็นไปอย่างเพียงพอ ไม่ขาดแคลน จึงขอความร่วมมือให้ช่วยกันประหยัดน้ำและใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

29  ตุลาคม  2555