ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

เขื่อนห้วยหลวง วางแผนจัดสรรน้ำ หลังน้ำในอ่างฯเหลืออยู่เพียงร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯ

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี ปัจจุบัน(19 ต.ค. 55) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 47 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯ นับได้ว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก อาจจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่โครงการฯได้ในอนาคต

ดังนั้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (JMC)ขึ้น เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2555    ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดสรรน้ำร่วมกัน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ  ดังนี้

1. ให้กรมชลประทานส่งน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าว ซึ่งอยู่ในช่วงวิกฤต  พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 78,965 ไร่ โดยมีแปลงข้าวที่ออกรวงแล้ว ประมาณร้อยละ  ๒๐ และอยู่ระหว่างตั้งท้องอีกประมาณ ร้อยละ๘๐ เริ่มส่งน้ำตั้งแต่ 11 – 25 ต.ค. 55 โดยให้จัดสรรน้ำจากเขื่อนห้วยหลวงผ่านประตูปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและฝั่งซ้าย รวมกันแล้วไม่เกิน  10  ล้านลูกบาศก์เมตร

2. การจัดสรรน้ำเพื่อการประปาในค่ายทหารของอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ในที่ประชุมมีความเห็นว่า ปัจจุบันหนองสำโรงมีปริมาณน้ำต้นทุนที่เพียงพอ และสามารถบริหารจัดการโดยการผันน้ำบางส่วนไปยังบ่อสูบของการประปาได้ จึงไม่จำเป็นต้องส่งน้ำเพิ่มเติมน้ำให้กับหนองสำโรง

3. การจัดสรรน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ของหนองประจักษ์  ซึ่งอยู่ในความดูแลขอเทศบาลนครอุดรธานี ในที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มีมติให้จัดสรรน้ำให้หนองประจักษ์  จำนวน 1 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะส่งน้ำในช่วงระหว่างวันที่  11 – 25  ต.ค. 55 พร้อมๆ กับการจัดสรรน้ำให้ภาคการเกษตรในคราวเดียวกัน เพื่อลดการสูญเสียน้ำในระบบส่งน้ำ และให้เทศบาลนครอุดรธานีกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก ช่วยลดการสูญเสียน้ำที่จะไหลลงสู่หนองประจักษ์

4. ให้กรมชลประทานจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการอุตสาหกรรม ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม  2555  ถึงเดือนเมษายน  2556  รวมกันเป็นจำนวน  14  ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรและประชาชนที่ใช้น้ำจากเขื่อนห้วยหลวง ร่วมมือร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำที่รุนแรงได้ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ พร้อมทั้งขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย

 

***********************************

19  ตุลาคม  2555