ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ประกาศงดส่งน้ำ หลังจากน้ำในอ่างฯอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ณ วันที่ 18 ต.ค. 55 มีปริมาณน้ำในอ่างฯ เหลืออยู่เพียง 434 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของความจุอ่างฯ (ระดับเก็บกักสูงสุดอยู่ที่ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร) ถือว่ามีปริมาณน้ำน้อยมากจนเข้าสู่ภาวะวิกฤต จึงต้องประกาศงดส่งน้ำตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากตลอดในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์น้อยมาก ทำให้ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำลำปาวน้อยตามไปด้วย ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยมากจนเข้าสู่ภาวะวิกฤต ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้ประเมินสถานการณ์น้ำมาอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดจำเป็นต้องประกาศงดการส่งน้ำฤดูแล้งปี 2555/2556 โดยมีมติจากที่ประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 55 ที่ผ่านมา ให้ประกาศงดการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืช เพาะเลี้ยงกุ้ง ปลา ในฤดูแล้งปี 2555/2556 เพื่อสงวนน้ำไว้สำหรับการผลิตน้ำประปา อุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์

ในการนี้ จึงขอให้เกษตรกรงดการเพาะปลูกพืช เพาะเลี้ยงกุ้ง ปลาทุกชนิด รวมทั้ง การสูบน้ำจากลำน้ำปาว ลำน้ำพาน และลำน้ำดอกไม้ มาทำนาปรังด้วย เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายเนื่องจากการขาดแคลนน้ำ รวมทั้ง ขอให้เกษตรกรเก็บกักน้ำไว้ในสระเก็บน้ำ แปลงนา ห้วย หนอง คลอง บึง ไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภค และเลี้ยงสัตว์ต่อไป

 

***********************************

 

18  ตุลาคม  2555