ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

ปีนี้น้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่อนข้างน้อย เน้นเก็บกักในคลองธรรมชาติสำรองไว้ใช้ให้มากที่สุด

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด(18 ต.ค. 55) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 52,312 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด

                สำหรับสภาพน้ำในเขื่อนใหญ่ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุน สำหรับใช้ในการจัดสรรน้ำ เพื่อสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2555/2556 ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 30 เมษายน 2556 นั้น มีดังนี้ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 8,543 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 6,552 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของความจุอ่างฯ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 720 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 785 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของความจุอ่างฯ

                 อนึ่ง เนื่องจากขณะนี้ในหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณฝนลดลง ทำให้น้ำท่าตามธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย ประกอบกับในขณะนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูแล้งปี 2555/2556 ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 นี้  และคาดการณ์ว่าเกษตรกรจะทำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง โดยเฉพาะข้าวนาปรัง เป็นจำนวนมากด้วย  ในขณะที่ปริมาณน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อย  

                ดังนั้น เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทุกโครงการในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ใช้ประโยชน์จากปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเก็บกักน้ำไว้ให้มากที่สุดในปริมาณที่เหมาะสม โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมขังหากมีฝนตกหนักในพื้นที่

 

***********************************

 

18  ตุลาคม  2555