ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wm        

******************************************************************************

สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : คาดการณ์เมื่อสิ้นสุดฤดูฝน เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ จะมีน้ำร้อยละ 70

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด(15 ต.ค. 55) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 52,218 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด สามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ได้อีกกว่า 17,941 ล้านลูกบาศก์เมตร 

                สำหรับสภาพน้ำในเขื่อนใหญ่ ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 8,498 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 6,539 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของความจุอ่างฯ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 165 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา  จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 112 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 74 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 713 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุอ่างฯ

ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 37 ของความจุอ่างฯ เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำ 294 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำปาว  จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำ 442 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของความจุอ่างฯ   เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 165 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่างฯ  เขื่อนมูลบน จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 63 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 105 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 95 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำแซะ จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 173 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนลำนางรอง  .บุรีรัมย์ มีปริมาณน้ำ 84 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของความจุอ่างฯ

                ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 778 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของความจุอ่างฯ เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี มีปริมาณน้ำ 164 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 68  ของความจุอ่างฯ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำ 176 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ของความจุอ่างฯ เขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี มีปริมาณน้ำ 81 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของความจุอ่างฯ เขื่อนหนองปลาไหล จ.ระยอง มีปริมาณน้ำ 142 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 87 ของความจุอ่างฯ เขื่อนประแสร์ จ.ระยอง มีปริมาณน้ำ 256 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 103 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา มีปริมาณน้ำ 419 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของความจุอ่างฯ

                ทั้งนี้ กรมชลประทาน คาดการณ์ว่า ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นฤดูการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 55/56 ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ จะอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯ โดยกรมชลประทาน จะได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการเพาะปลูกพืชและการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2555/2556 ให้เหมาะสมกับสภาพน้ำต้นทุนที่มีอยู่ต่อไป

15  ตุลาคม  2555