http://irrigation.rid.go.th/news/news_55_060_files/image003.jpgข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ ชี้แจงกรณีน้ำท่วม อ.สามเงา จ.ตาก ไม่ได้เกิดจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนกิ่วลม

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่า “น้ำล้นเขื่อนกิ่วคอหมา ทะลักเข้าแม่น้ำวัง เอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตร 3 ตำบล อ.สามเงา จ.ตาก ระดับน้ำสูงกว่า 60 ซ.ม. จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องที่ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ จ.ลำปาง กว่า 1 สัปดาห์ ทำให้เขื่อนกิ่วลม ระบายน้ำออกมา ส่งผลให้เขื่อนกิ่วคอหมา รองรับน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำวังไม่ไหว จนล้นเขื่อนไหลทะลักลงแม่น้ำวัง มีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายวัน โดยวันนี้ มีระดับสูงกว่า 6 เมตร ได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรใน 10 หมู่บ้าน ของ ต.ยกกระบัตร ต.วังหมัน และ ต.วังจันทร์ อ.สามเงา ระดับน้ำสูงกว่า 60 เซนติเมตร ทำให้พื้นที่ นาข้าว ข้าวโพด ฝรั่ง ถั่วเหลือง และกล้วยไข่ เสียหายแล้วนับพันไร่...” นั้น

                กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม – กิ่วคมหมา ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ ระยะทางของน้ำจากเขื่อนกิ่วลมถึงอำเภอสามเงา จังหวัดตาก จะใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน โดยเขื่อนกิ่วลมได้เริ่มพร่องน้ำ ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. 55 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันเขื่อนกิ่วลม มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 72 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุอ่างฯ ได้ระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 105 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำวังสูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่งแต่อย่างใด ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่ง นั้น เกิดจากแม่น้ำวังตอนล่างด้านท้ายเขื่อนกิ่วลมลงมา มีลำห้วยสาขาจำนวนมาก ประกอบกับมีฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำจากลำห้วยสาขาต่างๆไหลลงสู่แม่น้ำวัง  ซึ่งน้ำส่วนนี้ไม่สามารถควบคุมได้ จึงทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำดังกล่าว

                สำหรับในกรณีที่ได้ระบุว่าเขื่อนกิ่วคอหมามีน้ำล้นอ่างฯ นั้น ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ ในช่วงที่ผ่านมานั้น เขื่อนกิ่วคอหมา ซึ่งตั้งอยู่เหนือเขื่อนกิ่วลม ในเขตอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไม่ได้มีการระบายน้ำลงสู่ลำน้ำวังแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ยังได้เก็บกักน้ำที่ไหลลงเขื่อนไว้ทั้งหมด เพื่อช่วยควบคุมปริมาณน้ำในลำน้ำวังด้านเหนือของเขื่อนกิ่วลม ทำให้เขื่อนกิ่วลมสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 95 ล้านลูกบาศก์เมตร  คิดเป็นร้อยละ 56 ของความจุอ่างฯ (เขื่อนกิ่วคอหมา สามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 170 ล้านลูกบาศก์เมตร) จึงเรียนชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องมาเพื่อทราบต่อไป

******************************

12  กันยายน  2555