http://irrigation.rid.go.th/news/news_55_060_files/image003.jpgข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เขื่อนทับเสลาวางแผนบริหารจัดการน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยจากรายงานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี ว่า ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานและบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลา เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาวะอากาศ และกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

                      สำหรับผลการประชุมฯ ได้มีการหารือและลงมติร่วมกันในเรื่องของการเปิดระบายน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลาช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ซึ่งในเบื้องต้นที่ประชุมได้เห็นพ้องกันว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างฯยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อยเพียงร้อยละ 29 ของความจุอ่างฯเท่านั้น จึงมีมติงดการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำทับเสลา เพราะไม่สามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่ด้านปลายน้ำได้ เนื่องจากน้ำมีอยู่น้อย ประกอบกับเริ่มมีฝนตกในพื้นที่การเกษตรบ้างแล้ว

                      ในส่วนของกรณีที่หากสิ้นฤดูฝนของปีนี้ อ่างเก็บน้ำทับเสลามีปริมาณน้ำเต็มอ่างฯ นั้น  ในที่ประชุมได้มีมติเห็นพ้องกัน ในการวางแผนการระบายน้ำจากอ่างฯ เพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตร จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่วง ดังนี้

                      ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 30 ต.ค. 55 จะระบายน้ำรวมกันไม่เกิน 40 ล้านลูกบาศก์เมตร และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 30 พ.ย. 55 จะระบายน้ำรวมกันไม่เกิน 40 ล้านลูกบาศก์เมตรเช่นกัน ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ทั้งพื้นที่ในเขตและนอกเขตชลประทาน

                      ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 30 พ.ค. 56 จะระบายน้ำรวมกันไม่เกิน 24 ล้านลูกบาศก์เมตร และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 30 มิ.ย. 56 จะระบายน้ำรวมกันไม่เกิน 24 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือได้เฉพาะในพื้นที่เขตชลประทานเท่านั้น

                      ทั้งนี้ ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ได้แจ้งมติจากที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องแล้ว ซึ่งการวางแนวทางในการจัดสรรน้ำของอ่างเก็บน้ำทับเสลาในครั้งนี้ จะช่วยให้สามารถควบคุมการใช้น้ำในพื้นที่ของโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำได้เป็นอย่างมาก

 

****************************

                30  สิงหาคม   2555