ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ เร่งซ่อมปตร.และอาคารประกอบ ตลอดริมฝั่งเจ้าพระยาให้แล้วเสร็จก่อนน้ำหลาก

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ทำให้ประตูระบายน้ำและอาคารชลประทานต่างๆ ได้รับความเสียหายจากการกัดเซาะของน้ำหลายแห่ง นั้น

กรมชลประทาน ได้เร่งดำเนินการเข้าไปแก้ไขปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประตูระบายน้ำและอาคารชลประทานต่างๆ โดยการซ่อมแซมและปรับปรุงประตูระบายน้ำและอาคารชลประทาน เพื่อให้เสร็จทันใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงฤดูฝนของปี 2555 นี้ ประกอบไปด้วยการซ่อมแซมปรับปรุงประตูระบายน้ำ(ปตร.)และอาคารชลประทานต่างๆ ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีปตร.ที่คาดว่าจะดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ได้แก่ ปตร.คลองบ้านธาตุ ปตร.คลองป่าฝ้าย และปตร.คลองบางปรอก  ส่วนปตร.ที่คาดว่าจะดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ ได้แก่ ปตร.วัดดอกไม้ ปตร.คลองวัดตำหนัก ปตร.คลองวัดสะแก ปตร.คลองเกาะปิ้น ปตร.คลองวัดสิงห์ และปตร.คลองขนอน และยังมีประตูระบายน้ำพระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างใหม่แทนของเดิมที่เสียหาย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2555 นี้

นอกจากนี้ ยังมีงานซ่อมแซมคันกั้นน้ำต่างๆ ที่กรมชลประทาน ได้เข้าไปดำเนินการ เพื่อปรับปรุงคันกั้นน้ำเหล่านั้นให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูน้ำหลาก ประกอบไปด้วย คันกั้นน้ำสายสิงหนาท – ลาดหลุมแก้ว และคันกั้นน้ำสายสิงหนาท – สามโคก ทั้งสองแห่งนี้คาดว่าจะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้

ในส่วนของพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีปตร.และอาคารชลประทาน ได้รับความเสียหายเช่นกันนั้น กรมชลประทาน ได้ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงปตร.และอาคารชลประทานต่างๆ ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้ ได้แก่ ปตร.และสถานีสูบน้ำคลองเชียงรากน้อย ปตร.และสถานีสูบน้ำคลองเชียงรากใหม่ และปตร.และสถานีสูบน้ำคลองบ้านพร้าว ส่วนที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ได้แก่ ปตร.คลองคู และปตร.คลองวัดสังลาน  

สำหรับประตูระบายน้ำบางโฉมศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมาเช่นกันนั้น กรมชลประทาน ได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูปตร.ขึ้นมาใหม่ โดยในเบื้องต้นได้ดำเนินการซ่อมแซมคันคลองชัยนาท – อยุธยา ซึ่งเป็นช่องขาดของคันกั้นน้ำข้างปตร.บางโฉมศรี และงานซ่อมแซมไซฟอนบางโฉมศรี แล้วเสร็จเมื่อเดือนเม.ย. 55 ส่วนงานซ่อมแซมปตร.บางโฉมศรี แล้วเสร็จเมื่อเดือนพ.ค. ที่ผ่านมา ยังคงเหลืองานซ่อมฟื้นฟูเขื่อนป้องกันตลิ่งบางโฉมศรี ความยาว 690 เมตร ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนก.ค.นี้

 

*****************************

31  กรกฎาคม  2555