ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำและสภาพน้ำในเขื่อนใหญ่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(27 ก.ค. 55) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ 454 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (รับน้ำได้สูงสุด 3,590  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 5.97 เมตร ส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยา ระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.40 เมตร(รทก.) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 137 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (รับน้ำได้สูงสุด 2,840  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาต่ำกว่าตลิ่ง 9.50 เมตร ในขณะที่มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเกณฑ์ 258 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (รับน้ำได้สูงสุด 3,500  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจุดนี้ยังเป็นจุดวัดปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไหลผ่านเข้าสู่กรุงเทพฯและปริมณฑลด้วย) แนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาทรงตัว และยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

                สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา(27 ก.ค.) มีดังนี้ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 6,105 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,300 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 4,251 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 5,200 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 58 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 235 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 700 ล้านลูกบาศก์เมตร และ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 96 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 680 ล้านลูกบาศก์เมตร

                สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ หลายแห่งจะพบว่ามีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีการพร่องน้ำเพื่อให้มีพื้นที่รองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างฯมากขึ้น ในช่วงที่เกิดน้ำบ่าไหลหลาก ซึ่งกรมชลประทาน ได้ให้ทุกโครงการฯทั่วประเทศ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมกับการเตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละพื้นที่  โดยให้เตรียมพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ รวมไปถึงการตรวจสอบอาคารบังคับน้ำ ประตูระบายน้ำต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

 

****************************

                27   กรกฎาคม   2555