ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ เพิ่มประสิทธิภาพ ปตร.บางแก้ว อ.บางระกำ เพื่อระบายน้ำได้มากขึ้น

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำบางแก้ว พร้อมอาคารประกอบ ตามแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาอุทกภัยระยะเร่งด่วน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบางระกำโมเดล เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำยมบริเวณอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

                ทั้งนี้ ประตูระบายน้ำบางแก้ว เป็นอาคารบังคับน้ำในโครงข่ายน้ำของแม่น้ำยม – แม่น้ำน่าน นับว่าเป็นประตูระบายน้ำที่มีความสำคัญมาก ใช้สำหรับระบายน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมในเขตอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ลงมาถึงอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในปี 2554 ที่ผ่านมามีพื้นที่น้ำท่วมมากถึง 163,014 ไร่ โดยปกติปริมาณน้ำที่ท่วมขังนี้ จะไหลผ่านแม่น้ำยมสายเก่ามาเชื่อมกับคลองเมม-คลองบางแก้ว และระบายผ่านประตูระบายน้ำบางแก้วไปลงสู่แม่น้ำยมด้านท้ายอีกทีหนึ่ง แต่ปัญหาทิ่เกิดขึ้นคือ ปตร.บางแก้วมีขีดความสามารถในการระบายน้ำได้น้อยกว่าปริมาณน้ำที่ไหลบ่าลงมา

                กรมชลประทาน จึงให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ดำเนินการปรับปรุงประตูระบายน้ำบางแก้ว พร้อมอาคารประกอบ ให้สามารถระบายน้ำได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ระบายได้ 110 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอกองไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ลงมาจนถึงอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นประมาณ 163,000 ไร่ คาดว่าจะสามารถเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงฤดูฝนของปีนี้

               

****************************

                21  มิถุนายน  2555