ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ เร่งขุดลอกแก้มลิงบึงขี้แร้ง จ.พิษณุโลก เพื่อช่วยบรรเทาน้ำท่วมอ.บางระกำ

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานพิษณุโลก ได้ดำเนินโครงการเพื่อบรรเทาอุทกภัยระยะเร่งด่วน คือ โครงการขุดลอกแก้มลิงบึงขี้แร้ง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางระกำ  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำยม

                โครงการขุดลอกแก้มลิงบึงขี้แร้ง เป็นโครงการเร่งด่วนที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินการ เพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำยมบริเวณอำเภอบางระกำ โดยเป็นหนึ่งในโครงการบางระกำโมเดล ตั้งอยู่ในพื้นที่บนฝั่งขวาของแม่น้ำยม มีลักษณะเป็นบึงสาธารณะพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ในฤดูฝนจะเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี และในฤดูแล้งน้ำในบึงจะแห้ง มีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้นจำนวนมาก กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการขุดลอก เพื่อใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงและใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยมีลักษณะโครงการฯ เป็นการขุดลอกบึงพื้นที่ประมาณ 167 ไร่ ความลึกโดยเฉลี่ย 3 – 4 เมตร พร้อมกับทำคันดินรอบๆให้สามารถเก็บกักน้ำได้สูงกว่าระดับพื้นนาประมาณ 2 เมตร นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารรับน้ำและระบายน้ำ จำนวน 3 แห่ง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมด้วย คาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในฤดูฝนของปีนี้

                ทั้งนี้ หากดำเนินการโครงการขุดดลอกบึงขี้แร้งแล้วเสร็จ จะทำให้บึงแห่งนี้เป็นแก้มลิงที่สามารถรองรับน้ำได้ประมาณ 1.730 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอบางระกำ และยังใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ประมาณ 1,800 ไร่ มีราษฎรได้รับประโยชน์ประมาณ 100 ครัวเรือน

               

****************************

                20  มิถุนายน  2555