ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลประทาน วางแนวทางปรับปรุงฝายกั้นลำห้วย ช่วยเหลือราษฎรอำเภอวังชิ้น

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา ทำให้ฝายห้วยสลก ฝายต้นตองและลำเหมืองบริเวณหมู่ที่ 1 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้ประโยชน์กั้นน้ำได้อย่างเดิม ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน และได้ยื่นหนังสือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมลำเหมืองส่งน้ำ พร้อมกับก่อสร้างฝายห้วยสลก และฝายต้นตองขึ้นมาใหม่  นั้น

                กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 4 ได้เข้าไปดำเนินการสำรวจสภาพพื้นที่ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าเดิมฝายทั้ง 2 แห่ง เป็นฝายคอนกรีตที่ราษฎรสร้างขึ้นเอง เพื่อใช้ปิดกั้นลำห้วยหินดำ สำหรับใช้ในการทดน้ำเข้าเหมืองส่งน้ำ เพื่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ในเขตหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ต.วังชิ้น

                ทั้งนี้ ภายหลังการตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้ว กรมชลประทานเห็นว่าฝายเดิมที่พังลงได้มีการใช้งานมาอย่างยาวนานและมีความสำคัญต่อราษฎรหมู่ 1 และหมู่ 10 ต.วังชิ้น เป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดแนวทางในการก่อสร้างฝายแห่งใหม่ทดแทนฝายเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม และปรับปรุงระบบส่งน้ำเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกับการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบริเวณปากคลองให้มีบานปิด–เปิดน้ำเข้าเหมือง  ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะดำเนินการดาดคอนกรีตลำเหมืองส่งน้ำเดิม เพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำ และป้องกันการกัดเซาะของตลิ่งในช่วงฤดูน้ำหลาก ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดเข้าแผนเตรียมความพร้อมสำรวจและออกแบบ เพื่อใช้ประกอบในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างตามความเหมาะสมต่อไป

 

*************************************

30 พฤษภาคม 2555