ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งน้ำชุบชีวิตชาวกุสุมาลย์และโพนสวรรค์

 

                   ในอดีตพื้นที่ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เป็นพื้นที่ที่มักจะประสบกับปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากต้องเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงและปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี  ซึ่งต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                   อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ มีลักษณะเป็นโครงการขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านโพนแพง ตำบลโพธิไพศาล จังหวัดสกลนคร มีลักษณะสันเขื่อนเป็นทำนบดินสูง 13 เมตร ยาว 1,115 เมตร กว้าง 6 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 12.50 ล้านลูกบาศก์เมตร มีระบบส่งน้ำสองฝั่งคือ ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ความยาว 21 กิโลเมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร ประมาณ 5,500 ไร่ และระบบส่งน้ำฝั่งขวา ความยาว 14 กิโลเมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จ.นครพนม ประมาณ 2,500 ไร่ รวมทั้งหมด 8,000 ไร่ ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการเมื่อปี 2553  

                   นับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่หาที่สุดมิได้ สำหรับราษฎรในพื้นที่ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และชาวตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ซึ่งหลังจากที่กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำแล้วเสร็จ ทำให้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ สามารถส่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทั้งสองฝั่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากในอดีตก่อนที่จะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งของทุกปีพื้นที่แห่งนี้ไม่สามารถทำการเพาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจได้เลย เนื่องจากขาดแคลนน้ำต้นทุน ทำให้ราษฎรมีรายได้น้อย ต้องอพยพเข้าไปหางานทำในเมืองใหญ่

                   แต่พอหลังจากมีอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่เกิดขึ้น ชีวิตของคนในพื้นที่ก็เปลี่ยนไป มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนอย่างคุ้มค่า มีการทำนาปรัง ซึ่งในอดีตไม่เคยทำการเพาะปลูกได้ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพริกขี้หนู หรือข้าวโพด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ที่ให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีด้วย ทำให้ชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการฯ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยไม่ต้องอพยพไปหางานทำในเมืองใหญ่อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา ภาพของความแห้งแล้งที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ได้เลือนหายไปแล้ว คงมีแต่ภาพของความเขียวขจีและความอุดมสมบูรณ์แห่งพืชผลเข้ามาแทน พร้อมกับรอยยิ้มของราษฎรในพื้นที่โครงการฯ ที่ยังคงรักและหวงแหนผืนดินที่ชุ่มช่ำแห่งนี้ตลอดไป

                    

*********************************

 

                   22  พฤษภาคม  2555